Resoluciones

El règim jurídic aplicable a la titularitat de la finca no es modifica pel transcurs del temps, sinó que es manté l'aplicació de la llei francesa malgrat que la finca estigui situada a Catalunya, ja que es va constituir d'acord amb el dret francès. És aplicable l'article 9.8 del Codi civil espanyol, que remet a la llei francesa, perquè és llei nacional d'ambdós atorgants

RESOLUCIÓ JUS/1857/2018, de 30 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Castelló d'Empúries Emilio Mezquita García-Granero contra la qualificació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 2 de Roses que suspèn la inscripció d'una escriptura de cessament de parella de fet i extinció de pacte de supervivència.

Fecha: 
dimarts, 7 agost, 2018

El cert és que l'informe s'ha lliurat, però a l'escriptura no s'indica que es compleixen els requisits que estableix el punt 2 de l'article 15 de l'esmentat Decret 67/2015. Per tant, caldrà acreditar, també, el lliurament del certificat d'aptitud o, si és el cas, l'exoneració de l'obligació de rebre'l feta per l'adquirent, exoneració que no consta a l'escriptura la qualificació de la qual és objecte d'aquest recurs.

RESOLUCIÓ JUS/1785/2018, de 20 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo, notari de Barcelona, contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda, del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 30 juliol, 2018

La redacció tant de l'escriptura de modificació dels estatuts com de la inscripció haurien de ser curoses per tal de deixar determinades les entitats o elements privatius transitòriament exceptuats de la limitació d'ús acordada; ha de quedar especificat o determinat quin és el departament que queda transitòriament exceptuat de la limitació acordada perquè el seu propietari ha votat en contra de l'acord. I en aquest sentit, en l'acta de protocol·lització dels estatuts aprovats consta de manera clara que el propietari del 6è 2a va votar en contra de l'acord.

RESOLUCIÓ JUS/1784/2018, de 20 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Aragó, 95, de Barcelona contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una acta de protocol·lització dels estatuts de la comunitat de propietaris, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 30 juliol, 2018

L'objecte de la present resolució consisteix a dilucidar la procedència de la inscripció en el registre de la propietat de la testimoniança d'una sentència declarativa de domini que declara que qui sol·licita la inscripció ha usucapit la propietat d'un immoble situat a Catalunya, d'acord amb les disposicions del dret civil català que regulen aquesta modalitat adquisitiva. És inequívoca i indiscutible la usucapió produïda, perquè aquesta s'ha consumat d'acord amb els requisits exigits pel Codi civil de Catalunya i, per tant, havent-se declarat judicialment l'adquisició del dret de propietat per part de la recurrent, ha d'estimar-se el recurs interposat i, en compliment del manament judicial relatiu a l'accés al registre del dret controvertit, disposar que aquest dret ha de ser objecte d'anotació preventiva i s'ha de procedir a inscriure'l un cop transcorreguts els terminis legals per a exercir l'acció de rescissió de les sentències dictades en rebel·lia.

RESOLUCIÓ JUS/1527/2018, de 28 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per la senyora I. G. A. contra la qualificació que denega la inscripció de l'adjudicació d'un habitatge a favor de la presentant, el ple domini del qual ha adquirit per prescripció adquisitiva, d'acord amb la sentència de 25 de juliol de 2017 del Jutjat de 1a Instància núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú.

Fecha: 
dimarts, 10 juliol, 2018

La constitució de la hipoteca sobre l'habitatge familiar en el moment d'aprovar el conveni de divorci, per la qual cosa l'interès familiar queda en qualsevol cas salvaguardat.

RESOLUCIÓ JUS/600/2018, de 20 de març, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Ripollet Antonio-Víctor García-Galán San Miguel contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària sobre un habitatge afecte a un dret d'ús, del registrador de la propietat núm. 2 de Cerdanyola del Vallès.

Fecha: 
divendres, 6 abril, 2018

El supòsit que constitueix l'objecte del present recurs, se centra a determinar si hi ha o no un conflicte d'interessos entre els progenitors d'una menor que accepten l'adjudicació d'uns béns concrets en pagament d'un llegat atorgat a favor seu i de la menor en nom de la qual accepten aquesta adjudicació, ja que aquests progenitors concorren també a la mateixa successió de què és beneficiària la seva filla en concepte igualment de legataris; a més, es dona la circumstància que la mare és la marmessora. Hi ha en aquest cas una situació de concurrència d'interessos, ja que els progenitors, representants legals de la seva filla menor, són cridats a la mateixa successió a què és cridada la seva filla menor, juntament amb l'altre fill del matrimoni i una persona aliena a la família, i s'ha de repartir el patrimoni hereditari entre tots els cridats. Però no es tracta d'una situació de contraposició d'interessos, en la qual uns prevalen sobre els altres, i més concretament, en la qual els interessos dels progenitors prevalen –com a conseqüència d'una decisió pròpia– sobre els dels altres interessats i, en particular, sobre els de la filla menor, de la qual son representants legals. No havent-hi conflicte d'interessos entre els progenitors i la seva filla menor, no és procedent el nomenament d'un defensor judicial, ni tampoc la posterior autorització judicial de la partició, i decau el motiu en què es basa la registradora de la propietat per a suspendre la inscripció de l'escriptura d'acceptació de càrrec de marmessor, inventari i adjudicació d'herència.

RESOLUCIÓ JUS/389/2018, d’1 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per E. P. S. contra la
qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura d’acceptació del càrrec de marmessor, inventari i
adjudicació d’herència, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de la Seu
d’Urgell.

Fecha: 
dilluns, 12 març, 2018

Pàgines