Resoluciones

La Direcció General confirma la nota de la registradora que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda per no constar acreditada la notificació a l'Ajuntament de Barcelona de la decisió de transmetre la finca per a aquests efectes que pugui exercitar els seus drets de tempteig i retracte establerts per la Modificació del Pla general metropolità per a la declaració d'àrea de tempteig i retracte a la ciutat de Barcelona.

RESOLUCIÓ JUS/743/2020, de 12 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per M. B. H., en nom i representació de l’entitat mercantil L. B. A., SL, contra la qualificació de 6 de novembre de 2019, del registrador de la propietat núm. 20 de Barcelona, que suspèn la inscripció d’una escriptura de
compravenda per no haver-se acreditat la notificació a l’Ajuntament de Barcelona de la decisió de
transmetre la finca, als efectes de poder exercir els seus drets de tanteig i retracte.

Fecha: 
divendres, 20 març, 2020

El registrador de la propietat en la seva nota de qualificació assenyala com a defecte que les dades que consten a la cèdula d'habitabilitat i en els certificats cadastral, energètic i de la comunitat de propietaris relatius a la finca als quals es refereixen són diferents dels que identifiquen la finca transmesa, d'acord amb els quals es transcriuen en l'escriptura de compravenda, que reprodueix els que consten en el Registre de la Propietat.  Es dóna que en tota la documentació aportada consta la venedora com a titular de la finca situada a la planta segona, porta quarta, de l'edifici del carrer Harmonia, número 5, i en el Registre consta la mateixa persona com a titular de la finca situada al la planta segona de l'edifici del carrer Harmonia, número 5, tot indica que la finca a la qual es refereix la documentació és la mateixa que la finca objecte de el contracte de compravenda, sobretot si es té en compte que el registrador no ha manifestat a la seva nota l'existència de possibles dubtes raonables que justifiquen la seva decisió.

RESOLUCIÓ JUS/3601/2019, de 19 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Gonzalo Veciana García-Boente contra la qualificació de 27 de juny del registrador de la
propietat titular del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no existeix una coincidència indubtable entre les dades de la finca a què es refereix la documentació adjunta a l’escriptura i les dades que resulten del registre.

Fecha: 
divendres, 10 gener, 2020

La inscripció de l'escriptura d'herència que considerem que cal fer, no causa cap perjudici especial a les persones instituïdes hereves en el penúltim testament de la causant, atorgat el 1998, que serien hereves si el darrer testament fos nul per manca de capacitat de la testadora o per defecte formal. Malgrat la inscripció, es manté intacta la seva legitimació per a impugnar el testament

RESOLUCIÓ JUS/3526/2019, de 9 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per I. de la Ll. Á. contra la qualificació de 7 d'agost de 2019 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat número 5 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura d'herència perquè en el testament que la regeix, atorgat per una persona subjecta a curatela, no s'han complert els requisits de l'article 421-9 del Codi civil de Catalunya.

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019

L'operació de segregació de la porció de terreny venuda en el document privat elevat a públic, de 81,60 m², té la consideració de parcel·lació urbanística i li és exigible la llicència de parcel·lació o la declaració municipal d'innecessarietat corresponent.No és procedent que el Registre de la Propietat torni a demanar un altre document de reconeixement explícit d'innecessarietat de llicència de parcel·lació.

RESOLUCIÓ JUS/3525/2019, de 4 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Terrassa Esteban Cuyás Henche contra la qualificació de 24 de juliol de 2019 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Terrassa número 5 per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació, elevació a públic d'un document privat de compravenda i agrupació.

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019

La inadequada fonamentació jurídica del recurs, especialment significativa ateses les circumstàncies del cas, ha de portar a la desestimació del recurs. El sol fet que ara hi hagi un pronunciament judicial sobre el conveni regulador de 7 de novembre de 2013 no converteix el pacte relatiu a la divisió de la cosa comuna i l'atribució de l'habitatge familiar en "vàlid i eficaç", com pretén la recurrent, perquè, com ella mateixa reconeix, aquest pronunciament es refereix només a les mesures relatives a la filla menor d'edat sobre guarda i aliments.

RESOLUCIÓ JUS/1019/2019, de 10 d’abril, dictada en el recurs interposat per D. R. B. contra la qualificació negativa de 28 de novembre de 2018 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Balaguer de suspensió de la inscripció d’una escriptura que formalitza un conveni regulador d’extinció de parella estable.

Fecha: 
dijous, 25 abril, 2019

Pàgines