Resoluciones

Si alguna finca radica en territori pertanyent a dos o més registres, és íntegrament competent aquell en la circumscripció del qual s'ubiqui la major part de la finca matriu.

RESOLUCIÓ JUS/2509/2022, de 22 de juliol, que inadmet el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 11 que denega l'expedició del certificat de l'historial d'una finca a l'efecte del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/1674/2022, de 27 de maig, que admet la competència i inadmet el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 7 juny, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/1531/2022, de 18 de maig, que resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Fecha: 
divendres, 27 maig, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/1529/2022, de 18 de maig, que admet la competència i resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Fecha: 
divendres, 27 maig, 2022

La transmissió dels habitatges adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que hagin estat adquirits després de l'entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, està subjecta al dret de tanteig i retracte de la Administració de la Generalitat. Aquest dret d'adquisició preferent afecta la primera i posteriors transmissions dels habitatges. El principi d'irretroactivitat de les normes restrictives de drets exclou que el domini adquirit i transmès amb anterioritat al 31 de desembre de 2019 ‒data d'entrada en vigor del Decret llei 17/2019‒ estigui gravat pels drets de tanteig i retracte a favor de l'Administració.

RESOLUCIÓ JUS/1528/2022, de 18 de maig, dictada en el recurs governatiu interposat per T. I., SL, contra la qualificació del registrador titular del Registre de la Propietat de Calafell que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda d’un habitatge, atorgada el 15 d’abril de 2015 i presentada al Registre de la Propietat el 29 de novembre de 2021, perquè no se n’ha notificat la transmissió a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret llei 1/2015, de 24 de març.

Fecha: 
divendres, 27 maig, 2022

En la transmissió a títol gratuït mortis causa de finques que gaudeixen de la qualificació d'habitatges de protecció oficial, ha d'acreditar la notificació d'aquesta transmissió a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, als efectes d'acomplir l'article 88.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDV), i, en cas contrari, cal acreditar que aquestes finques són finques lliures.

RESOLUCIÓ JUS/1212/2022, d’11 d’abril, dictada en el recurs interposat per José Francisco Velasco Peche, notari de Badalona, contra la qualificació negativa de 24 de desembre de 2021 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Badalona de suspensió de la inscripció d’una escriptura de manifestació i d’acceptació d’herència.

Fecha: 
dimarts, 3 maig, 2022

Pàgines