Resoluciones

Fecha: 
dijous, 17 agost, 2023

RESOLUCIÓ JUS/2744/2023, de 19 de juliol, relativa al recurs interposat per M. S. R. i E. B. S. contra la nota de qualificació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Granollers núm. 3 que suspèn la inscripció d’una escriptura de manifestació i acceptació d’herència i entrega de llegats.

 La qüestió central d'aquest recurs és la interpretació de la voluntat del testador. Segons la tesi de les recurrents, el testador va disposar un usdefruit universal sobre tots els béns de l'herència a favor de la seva cònjuge, i el gravamen usufructuari afecta també els béns llegats en el mateix testament. El registrador de la propietat entén que el testament té clàusules contradictòries, i que només l'autoritat judicial pot arribar a interpretar la veritable voluntat del testador, si les hereves de comú acord no consensuen la interpretació de la voluntat del testador, com permet fer l'article 464-6 del CCC.

Fecha: 
dilluns, 31 juliol, 2023

Se suspèn la inscripció de divisió material d'un element privatiu, ja que per adoptar l'acord, seria necessària una majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, i que han de representar al mateix temps la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

RESOLUCIÓ JUS/1562/2023, de 5 de maig, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària Carlota Royes Perdrix contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 22 que suspèn la inscripció de divisió material d’un element privatiu d’una finca en règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dilluns, 15 maig, 2023

Si alguna finca radica en territori pertanyent a dos o més registres, és íntegrament competent aquell en la circumscripció del qual s'ubiqui la major part de la finca matriu.

RESOLUCIÓ JUS/2509/2022, de 22 de juliol, que inadmet el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 11 que denega l'expedició del certificat de l'historial d'una finca a l'efecte del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Pàgines