Legislación

Es discuteix si és suficient la identificació de l'adjudicatari en una subhasta administrativa sense resultar de la certificació presentada les seves circumstàncies personals completes. Es pretén la inscripció dominical d'un immoble per virtut d'una adjudicació administrativa, dret de propietat que evidentment queda afectat per l'estat civil de l'adjudicatari i, cas d'estar casat, pel règim econòmic-matrimonial vigent (51.9.a del Reglament Hipotecari). Es desestima el recurs.

Resolució de 6 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Vigo núm. 2 a inscriure una acta d'adjudicació lliurada en procediment de constrenyiment fiscal i del corresponent manament de cancel·lació.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Es pretén la inscripció d'una escriptura de dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una societat de responsabilitat limitada unipersonal. La sòcia única inscrita ha mort amb anterioritat als acords adoptats, que es diuen presos pel mateix recurrent com a representant de la comunitat hereditària. La constància al Registre Mercantil de la identitat del soci únic i del concurs de la seva herència jacent es presenta com un obstacle difícil de franquejar sense una modificació prèvia de les situacions en què se sustenten

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Lugo, per la qual es denega la inscripció de la dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una companyia mercantil.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Les recurrents indiquen que s'ha inscrit una llicència d'habitatge en un pis que no correspon i sol·liciten la rectificació. Basen la seva sol·licitud de rectificació en l'existència de documents que, al seu judici, posen de manifest, més enllà de la voluntat de les parts, l'error comès. Però això no queda acreditat amb la seguretat suficient per modificar el contingut publicat al Registre.

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gijón núm. 5, per la qual se sol·licita la rectificació d'una inscripció.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Pàgines