Legislación

Una operació de divisió d'un element privatiu en uns quants és una operació de modificació del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal i, en conseqüència, l'adopció d'un acord de la junta que autoritzi una operació d'aquesta índole requereix l'aprovació dels propietaris que representin quatre cinquenes parts de la comunitat.

RESOLUCIÓ JUS/1562/2023, de 5 de maig, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària Carlota Royes Perdrix contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 22 que suspèn la inscripció de divisió material d’un element privatiu d’una finca en règim de propietat horitzontal.

Date: 
Monday, 15 May, 2023

Pages