Legislación

Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre de 20 de novembre de 2000, per la qual s'aproven els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o sotsarrendament d'immobles urbans; l'Ordre HAC/3580/2003, de 17 de desembre, per la qual s'aprova el model 156 de declaració informativa anual de les cotitzacions d'afiliats i mutualistes a l'efecte de la deducció per maternitat; l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades; l'Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aprova el model 296 «Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració anual de retencions i ingressos a compte»; l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes; l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva; i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.

Date: 
Friday, 3 December, 2021

-

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Archena, por la que se deniega la inscripción de una solicitud de cancelación de inscripción formulada en instancia privada.

Date: 
Friday, 3 December, 2021

Pages