Autonomous Communities

Ordre HFP/1351/2021, d'1 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre de 20 de novembre de 2000, per la qual s'aproven els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o sotsarrendament d'immobles urbans; l'Ordre HAC/3580/2003, de 17 de desembre, per la qual s'aprova el model 156 de declaració informativa anual de les cotitzacions d'afiliats i mutualistes a l'efecte de la deducció per maternitat; l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris; l'Ordre EHA/3021/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades; l'Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aprova el model 296 «Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració anual de retencions i ingressos a compte»; l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes; l'Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre, per la qual s'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva; i l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.

Date: 
Friday, 3 December, 2021

Pages