Resoluciones

Una operació de divisió d'un element privatiu en uns quants és una operació de modificació del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal i, en conseqüència, l'adopció d'un acord de la junta que autoritzi una operació d'aquesta índole requereix l'aprovació dels propietaris que representin quatre cinquenes parts de la comunitat.

RESOLUCIÓ JUS/1562/2023, de 5 de maig, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària Carlota Royes Perdrix contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 22 que suspèn la inscripció de divisió material d’un element privatiu d’una finca en règim de propietat horitzontal.

Date: 
Monday, 15 May, 2023

Si una finca radica en el territorio perteneciente a dos o más registros, es íntegramente competente aquel en cuya circunscripción se ubique la mayor parte de la finca matriz.

RESOLUCIÓN JUS/2509/2022, de 22 de julio, que inadmite el recurso interpuesto por la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegación del registrador de la propiedad titular del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 11 que deniega la expedición del certificado del historial de una finca a efectos de su traslado.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/1674/2022, de 27 de maig, que admet la competència i inadmet el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Date: 
Tuesday, 7 June, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/1531/2022, de 18 de maig, que resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Date: 
Friday, 27 May, 2022

Els registradors afectats per aquest recurs mantenen una posició diferent i contraposada, en el sentit d'entendre que la finca en disputa, d'acord amb la demarcació registral legalment establerta, hauria de figurar en el registre de la seva titularitat respectiva . La regla específica de l'article 2 del RH diu que és competent aquell registre dels dos que contingui la porció de terreny de major cabuda, malgrat que pugui tenir un tros de terreny de menor cabuda que estigui ubicat en el territori del registre confrontant.

RESOLUCIÓ JUS/1529/2022, de 18 de maig, que admet la competència i resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca a l’efecte del seu trasllat.

Date: 
Friday, 27 May, 2022

Pages