Resoluciones

-

Date: 
Monday, 6 November, 2023

RESOLUCIÓ relativa al recurs interposat pel notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 14 que suspèn la inscripció d’una escriptura d’obres noves, mitgeria horitzontal i constitució de servitud.

RESOLUCIÓ JUS/2930/2023, de 8 d’agost, relativa al recurs interposat pel notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 14 que suspèn la inscripció d’una escriptura d’obres noves, mitgeria horitzontal i constitució de servitud.

Date: 
Thursday, 17 August, 2023

RESOLUCIÓ JUS/2767/2023, de 17 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per M. A. S. Ll. contra la qualificació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa que suspèn la inscripció de l’elevació a públic d’un document privat de dret d’usdefruit perquè consta inscrit un usdefruit sobre la mateixa finca.

La qualificació negativa que denega la inscripció efectuada pel registrador de la propietat és ajustada a dret, tota vegada que de la situació registral actual no és possible inscriure al registre l'usdefruit que es pretén en el present recurs presentat per M. A. S. Ll. (no entrem en la situació de l'usdefruit que li pogués correspondre al seu espòs), perquè es tracta d'un usdefruit que, si bé consta documentalment que és anterior a l'usdefruit vitalici de M. R. P., aquesta, en virtut de llegat constituït al seu favor per qui fou la seva parella estable, F. X. S. Ll., i que el va inscriure diligentment davant del registre de la propietat amb antelació a l'usdefruit presentat per M. A. S. Ll., gaudeix de prioritat registral

Date: 
Monday, 31 July, 2023

RESOLUCIÓ JUS/2744/2023, de 19 de juliol, relativa al recurs interposat per M. S. R. i E. B. S. contra la nota de qualificació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Granollers núm. 3 que suspèn la inscripció d’una escriptura de manifestació i acceptació d’herència i entrega de llegats.

 La qüestió central d'aquest recurs és la interpretació de la voluntat del testador. Segons la tesi de les recurrents, el testador va disposar un usdefruit universal sobre tots els béns de l'herència a favor de la seva cònjuge, i el gravamen usufructuari afecta també els béns llegats en el mateix testament. El registrador de la propietat entén que el testament té clàusules contradictòries, i que només l'autoritat judicial pot arribar a interpretar la veritable voluntat del testador, si les hereves de comú acord no consensuen la interpretació de la voluntat del testador, com permet fer l'article 464-6 del CCC.

Date: 
Monday, 31 July, 2023

Una operació de divisió d'un element privatiu en uns quants és una operació de modificació del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal i, en conseqüència, l'adopció d'un acord de la junta que autoritzi una operació d'aquesta índole requereix l'aprovació dels propietaris que representin quatre cinquenes parts de la comunitat.

RESOLUCIÓ JUS/1562/2023, de 5 de maig, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària Carlota Royes Perdrix contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 22 que suspèn la inscripció de divisió material d’un element privatiu d’una finca en règim de propietat horitzontal.

Date: 
Monday, 15 May, 2023

Pages