Resoluciones

Si un propietari ha adquirit el seu element privatiu en un moment en què en el Registre no apareixien les normes de comunitat que li limiten un ús determinat, no pot ser privat d'aquest ús contra la seva voluntat, però tampoc no pot impedir, amb el seu vot contrari, que la norma de comunitat aprovada per la majoria del 80 % o més accedeixi al Registre de la Propietat. En el cas que transmetin la finca, els adquirents, que tenen coneixement de la limitació pel Registre, ja no poden iniciar l'ús prohibit o, si és el cas, han de cessar-lo. (art. 553-26.2 CCC)

RESOLUCIÓ JUS/3358/2021, de 9 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Palau, 5, de Barcelona, contra la nota de qualificació negativa de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 24 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal en la qual s’estableix la prohibició de destinar els departaments privatius de l’edifici a activitats de col·legis, hoteleria, usos turístics, fonda, pensió, bar, discoteca, clínica que impliqui hospitalització de malalts ni exercir-hi cap indústria o dedicar-se a associacions de cap tipus, ni a bordells o botigues de sexe.

Date: 
Wednesday, 17 November, 2021

Es denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca als efectes del seu trasllat.i. Atès que la finca està a cavall entre dos termes municipals, s'ha d'aplicar la regla de l'article 2 del RH, relativa a la major cabuda: com que està ubicada en la seva major part dins l'antic terme municipal de Sant Joan d'Horta, l'edifici on s'ubiquen les dues places de pàrquing continua pertanyent al Registre número 11.

RESOLUCIÓ JUS/3094/2021, d’11 d’octubre, per la qual es resol el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 11 que denega l’expedició del certificat de l’historial d’una finca als efectes del seu trasllat.

Date: 
Friday, 22 October, 2021

Es suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no s’aporta la corresponent autorització administrativa de segregació, amb la representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada. L'article 1 de la Llei 13/2015, de 24 de juny de reforma de la LH, en el seu apartat b estableix l'obligatorietat d'aportar, juntament amb el títol inscriptible, la certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca, i és obligatori aportar les coordenades georeferenciades, atès que la superfície que se segrega no coincideix amb la que resulta de la certificació cadastral descriptiva i gràfica aportada.

RESOLUCIÓ JUS/2879/2021, de 21 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat per Puerto de la Bonaigua, SL, contra la nota de qualificació negativa de 6 de maig de 2021 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Sort (Lleida) que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no s’aporta la corresponent autorització administrativa de segregació –o, si escau, la declaració d’innecessarietat–, amb la representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada.

Date: 
Friday, 1 October, 2021

Se suspèn la inscripció d'una sentència que declara l’adquisició d’una finca per usucapió perquè s'hauria dirigit contra persones determinades com a possibles hereus del titular registral, i tampoc el jutge haha considerat suficient la legitimació passiva de l'herència jacent. . No es pot sostenir la pretensió de la registradora, la demanda s'ha adreçat contra els hereus, successors o drethavents de persones determinades, una de les quals és la titular registral, i s'ha valorat sobradament la legitimació passiva de la part demandada; és improcedent exigir-li una valoració específica i separada que les lleis processals no estableixen.

RESOLUCIÓ JUS/2579/2021, de 27 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per J. C. S., representat per A. S. P., contra la qualificació de la registradora accidental del Registre de la Propietat número 2 de Roses, que suspèn la inscripció d'una sentència que declara l’adquisició d’una finca per usucapió perquè no s’ha nomenat administrador o defensor judicial de l’herència jacent i la demanda no s’ha presentat contra persones determinades, sinó contra els “hereus ignorats” de la persona titular registral, traspassada fa més de 120 anys.

Date: 
Tuesday, 10 August, 2021

Inscrita en el Registro la prohibición de disponer con una duración de cincuenta años, el asiento registral que la recoge disfruta de la presunción de exactitud. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley hipotecaria, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos que establece la ley.

RESOLUCIÓN JUS/2015/2021, de 20 de junio, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por E. F. C., en nombre de Cruz Roja Española en Cataluña, donataria de unas fincas, contra la calificación del registrador titular del Registro de la Propiedad número 2 de Girona que suspende la inscripción de una escritura de rectificación por elevación a público de acuerdos que eliminan la limitación del poder de disposición de la donataria.

Date: 
Thursday, 1 July, 2021

-

RESOLUCIÓN JUS/2014/2021, de 20 de junio, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por M. A. A. y J. F. L. contra la calificación de 4 de febrero de 2021 de la registradora titular del Registro de la Propiedad número 1 de Barcelona, Maria Virtudes Azpitarte García, que suspende la inscripción de una escritura de manifestación y aceptación de herencia por incongruencia entre el título material de adquisición de las fincas (pleno dominio) y el título testamentario del que deriva (nuda propiedad).

Date: 
Thursday, 1 July, 2021

-

RESOLUCIÓ JUS/1898/2021, de 10 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per J. P. F. i S. S. B. contra la qualificació de la registradora del Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners que denega la inscripció d'una sentència de separació perquè s’adjudica a un dels cònjuges una participació d’una finca adquirida per l’altre, amb terceres persones, abans del matrimoni, i perquè aquesta finca no és part del règim de béns.

Date: 
Wednesday, 23 June, 2021

Pages