RESOLUCIÓ relativa al recurs interposat pel notari de Barcelona Lluís Jou i Mirabent contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 14 que suspèn la inscripció d’una escriptura d’obres noves, mitgeria horitzontal i constitució de servitud.

Date: 
Thursday, 17 August, 2023