Una operació de divisió d'un element privatiu en uns quants és una operació de modificació del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal i, en conseqüència, l'adopció d'un acord de la junta que autoritzi una operació d'aquesta índole requereix l'aprovació dels propietaris que representin quatre cinquenes parts de la comunitat.

Date: 
Monday, 15 May, 2023