Legislación

Mitjançant instància subscrita pels recurrents, de data 10 de gener de 2024, s'exposa que, el dia 9 de maig de 1996, els que la subscriuen, juntament amb donya H. K. M. H., van adquirir «el dret d'usdefruit simultani i vitalici de la ½ indivisa de la finca registral núm. 7050, els qui ho van comprar per terceres parts iguals»; que el dia 14 de febrer de 2019 va morir donya H. K. M. H., i se sol·licita que «s'inscrigui en el registre el acrecimiento al seu favor del dret d'usdefruit».

Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Eivissa n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una instancia solicitando el acrecimiento de un derecho de usufructo.

Fecha: 
dijous, 16 maig, 2024

El testador, de nacionalitat britànica i «domicile» i residència a Anglaterra, atorga un testament en 2003 a Londres davant un notari local. Mor l'any 2022. S'autoritza a Espanya, amb base al testament indicat, l'escriptura d'adjudicació dels béns que el causant té al nostre país, únics als quals es referia la disposició testamentària.

Resolución de 29 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Marbella n.º 1 a inscribir una herencia internacional autorizada por notaria.

Fecha: 
dijous, 16 maig, 2024

Es presenta en el Registre Mercantil una decisió de l'administrador únic de data 19 de desembre de 2023, per la qual es nomena auditor de comptes de la societat per a l'exercici 2023 sent suspesa la seva inscripció per estar tancat el Registre per falta dels dipòsits de comptes dels exercicis 2020 i 2021, i per estar vigent un seient de presentació relatiu al nomenament d'auditor per a l'exercici 2022.

Resolució de 24 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles III de Barcelona a inscriure un acord de nomenament d'auditor de comptes.

Fecha: 
dimecres, 15 maig, 2024

Segons la qualificació objecte del present recurs, la registradora suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva de prohibició de disposar per no justificar-se la presentació del document en l'oficina liquidadora competent.

Resolució de 24 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat del Pont de l'Arquebisbe a cancel·lar una anotació preventiva de prohibició de disposar.

Fecha: 
dimecres, 15 maig, 2024

Pàgines