Resoluciones

Per inscriure escriptures públiques de divisió o segregació de finques cal acreditar l'oportuna llicència o declaració d'innecessarietat o, per al supòsit de parcel·lacions d'antiguitat acreditada fefaentment, podrà estimar-se suficient, com a títol administratiu habilitador de la inscripció, la declaració administrativa dels transcurs dels terminis de restabliment de legalitat o la seva situació de fora d'ordenació o similar.

Resolució de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat interí d'Elx núm. 3, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de segregació i compravenda.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Plantejada la possibilitat d'inscriure una escriptura d'adjudicació d'herència resultant les descripcions contingudes en l'escriptura i en el Registre completament discordants, no procedeix inscripció alguna.

Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 15, per la qual se suspèn la inscripció de l'adjudicació hereditària d'una finca.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

En una escriptura novadora de préstec ja inscrit, no ha d'expressar-se si la finca hipotecada constitueix o no l'habitatge habitual. El criteri de la Direcció General és que es tracta de requisits exigits únicament per a l'escriptura de constitució de la hipoteca, no podent requerir-se en la novació.

Resolució de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Getafe núm. 2 a inscriure una escriptura de novació d'un préstec amb garantia hipotecària.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Es pretén la inscripció d'una representació gràfica. Com consta l'oposició en termini, expressa, motivada, i amb documentació tècnica i gràfica, de diversos confrontants, que no són mers titulars cadastrals d'immobles cadastrals afectats per la georeferenciació alternativa que es pretén inscriure, sinó que ostenten la condició de ser titulars de finques registrals confrontants, i que sostenen que una zona concreta no és de pertinença exclusiva del promotor, sinó comú o mancomunat, a més trobant-se el litigi en seu judicial, no procedeix la inscripció.

Resolució de 13 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat interina d'Ubrique, per la qual, després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, es denega la inscripció de la rectificació superficial i descriptiva i de la georeferenciació pretesa.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència. D'acord amb les disposicions i contingut del testament de la causant, és clara la seva voluntat que la part dels seus fills no adquirit per aquests (sense expressió de casos), passi a «seus respectius descendents». Així, s'ha d'acreditar que el fill renunciant, no tenia descendents i, per tant, no existeixen substituts en l'herència de la seva difunta mare

Resolució de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Cieza núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de donació d'usdefruit de participacions indivises en què l'usdefruit vitalici correspon al donant. El donant les va adquirir per títol de donació que li va ser feta a favor seu per part dels seus dos fills en dues escriptures, per la qual cosa és necessari que s'inscriguin com a pas previ aquestes escriptures de donació a favor de l'ara donant.

Resolució de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Las Palmas de Gran Canaria núm. 6, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de donació.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Pàgines