Resoluciones

Es discuteix si és suficient la identificació de l'adjudicatari en una subhasta administrativa sense resultar de la certificació presentada les seves circumstàncies personals completes. Es pretén la inscripció dominical d'un immoble per virtut d'una adjudicació administrativa, dret de propietat que evidentment queda afectat per l'estat civil de l'adjudicatari i, cas d'estar casat, pel règim econòmic-matrimonial vigent (51.9.a del Reglament Hipotecari). Es desestima el recurs.

Resolució de 6 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Vigo núm. 2 a inscriure una acta d'adjudicació lliurada en procediment de constrenyiment fiscal i del corresponent manament de cancel·lació.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Les recurrents indiquen que s'ha inscrit una llicència d'habitatge en un pis que no correspon i sol·liciten la rectificació. Basen la seva sol·licitud de rectificació en l'existència de documents que, al seu judici, posen de manifest, més enllà de la voluntat de les parts, l'error comès. Però això no queda acreditat amb la seguretat suficient per modificar el contingut publicat al Registre.

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gijón núm. 5, per la qual se sol·licita la rectificació d'una inscripció.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

La immatriculació d'un immoble, via expedient de domini judicial, exigeix que s'acompanyi amb al títol inscriptible certificació descriptiva i gràfica vigent a la data de la presentació de la documentació en el registre, havent de ser idèntica la descripció de l'immoble continguda en el títol i la que resulta de la certificació cadastral corresponent, no complint-se aquest requisit, sent que la superfície no es correspon entre el títol o el certificat cadastral.

Resolució de 7 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Coria, per la qual se suspèn la inscripció d'un testimoni judicial dictat en expedient d'immatriculació.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Es presenta al registre una escriptura d'elevació a públic d'un acord de constitució en règim de propietat horitzontal i estatuts i regularització de titularitat d'elements comuns. El registrador assenyala que es requereix l'autorització unànime de tots els propietaris. És doctrina del TS que com l'acord només pretén donar forma a una comunitat ja existent, no és precisa la unanimitat, ja que no es pretén la constitució sinó la formalització de la mateixa.

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat d'Irun, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'un acord de constitució en règim de propietat horitzontal i estatuts i regularització de titularitat d'elements comuns.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Pàgines