Resoluciones

La insuficient motivació de la nota de qualificació ha portat a la recurrent a fundar el seu recurs en la no coincidència de la persona del demandat i no en la indubtable identificació de la finca embargada.

Resolució de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Llerena, per la qual es denega la pràctica d'anotació preventiva d'embargament sobre una finca per no constar la mateixa inscrita a nom de l'embargat.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

La finalitat essencial de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària és «preservar la tutela dels eventuals drets de titulars confrontants, sempre que aquests es vegin afectats per la representació gràfica que pretén inscriure's, de tal manera que falta de sentit generalitzar tals tràmits quan de la qualificació registral de la representació gràfica no resulta afectat confrontant algun».

Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Palma de Mallorca núm. 10, per la qual se suspèn la inscripció de la georeferenciació cadastral d'una finca per haver-se formulada oposició a la inscripció d'una georeferenciació alternativa en un procediment anterior.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

La prohibició de disposar no intenta impedir la disponibilitat del dret per part del seu titular, arrencant la facultat dispositiva del mateix, qual ocorre amb les voluntàries, sinó que tendeix a assegurar l'estricte compliment de la legalitat administrativa o el resultat del procés penal.

Resolució de 7 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Altea, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'agrupació i venda.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

No cap parlar de dos moments o fases, com pretén el recurrent, ja que només es té en compte reglamentàriament la pràctica simultània de dos seients: la pròpia anotació i la nota marginal, servint a més la certificació registral perquè per part de l'administració es comprovi si s'han realitzat per part seva les notificacions procedents.

Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Elx núm. 1, per la qual es denega l'anotació preventiva d'un manament d'embargament ordenat en procediment administratiu.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

Als efectes de la seva qualificació i, si escau, inscripció en el Registre, els documents que s'aportin han de ser públics (article 3 de la Llei Hipotecària), i en els excepcionals casos en què s'admet un document privat, la signatura del sol·licitant ha d'estar legitimada notarialment o bé ratificada davant el Registrador oportú a l'efecte de dotar d'autenticitat al document

Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Chinchón, per la qual es denega la cancel·lació d'un seient en virtut d'instància privada.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

Mitjançant acord unànime dels titulars de les diferents quotes {{{recayentes}}} sobre la propietat de tal entitat es pot extingir el règim (conceptuat com de multipropietat), en el que a ella afecti, amb major raó serà admissible una decisió en el mateix sentit adoptat pel propietari únic de la finca – i per això titular registral únic – en el sentit que ha quedat reflectit en l'escriptura qualificada.

Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Dénia núm. 2 a inscriure una escriptura d'extinció de règim de multipropietat per quotes indivises i desafecció de finca.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

L'anotació d'embargament no és constitutiva ni suposa l'afecció d'un bé al pagament d'un determinat crèdit, sinó que publica davant tercers l'afecció de la finca al resultat del procediment d'execució.

Resolució de 7 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Chiclana de la Frontera núm. 1, per la qual se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament de conformitat amb el que disposa l'article 210 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

Si el promotor de l'expedient al·lega que la georeferenciació de l'altra finca se solapa amb la seva, ha del registrador tramitar l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, practicant les notificacions corresponents als confrontants, que permeti a aquests fer les al·legacions que estimin pertinents, que el registrador haurà de valorar, als efectes d'efectuar una qualificació positiva o negativa.

Resolució de 31 de maig de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de San Vicente de la Barquera-Potes, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica de finca.

Fecha: 
dijous, 23 juny, 2022

Pàgines