Resoluciones

En el present cas, el titular registral de les finques registrals 12.636 del terme d'Arona, pretén vincular a la seva descripció una superfície de 1.238 metres quadrats destinats a aparcament, que se situen físicament després de l'edifici administratiu que és l'element privatiu número 77, la finca registral objecte del recurs, zona que no es va fer constar en el títol originari de declaració d'obra nova i divisió horitzontal.

Resolució de 17 de maig de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Arona, per la qual es denega la inscripció de la vinculació a la finca matriu d'un complex immobiliari privat d'una zona destinada a aparcament.

Fecha: 
dimecres, 3 juliol, 2024

Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció d'una escriptura de declaració d'ampliació d'obra nova sobre una finca sobre la qual existeix construïda i inscrita un habitatge, en la qual el titular declara haver procedit fa més de 20 anys a ampliar l'habitatge existent, després del que descriuen novament la total edificació resultant.

Resolució de 17 de maig de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat d'Eivissa núm. 2, per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra nova.

Fecha: 
dimecres, 3 juliol, 2024

El recurs es refereix a una successió internacional, en què els causants, matrimoni de nacionalitat espanyola, residents habituals a França, moren amb posterioritat a l'entrada en aplicació del Reglament (UE) núm. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de i a la creació d'un certificat successori europeu.

Resolució de 6 de juny de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Tolosa núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'un certificat successori europeu expedit a França per notària referit a una successió espanyola.successions mortis causa

Fecha: 
dimarts, 2 juliol, 2024

La qüestió que es planteja en el present expedient es refereix a si pot accedir al Registre de la Propietat una segregació de finca rústica de superfície 1 hectàrea, 44 àrees i 33 centiàrees duta a terme en escriptura pública datada l'any 1986 quan a la data de presentació en el Registre, dia 19 de gener de 2024, en la finca matriu només queda una resta no descrita de 88 àrees i 61 centiàrees.

Resolució de 6 de juny de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de la Corunya núm. 5, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació i venda acompanyada d'una altra escriptura prèvia de venda.

Fecha: 
dimarts, 2 juliol, 2024

En el present suposat, existeix una divergència entre el que se sol·licita en la instància presentada en el Registre, que és l'anotació preventiva d'un llegat sobre una finca registral procedent de l'herència del causant, i, d'altra banda, el que ara es demana en l'escrit d'interposició del recurs, que és la inscripció de «un dret real» d'ús.

Resolució de 6 de juny de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Palafrugell, per la qual es denega una anotació preventiva de llegat sol·licitada mitjançant instància privada.

Fecha: 
dimarts, 2 juliol, 2024

En el present expedient es planteja la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra nova per la qual la societat titular registral d'una finca urbana, descrita com a edifici d'ús comercial, declara que ha reformat la citada edificació per a adaptar-la al seu ús com a tanatori.

Resolució de 5 de juny de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat d'Aguilar de la Frontera, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra nova.

Fecha: 
dimarts, 2 juliol, 2024

Resolució de 16 de maig de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Tarassona, per la qual denega la inscripció d'una escriptura de manifestació i acceptació d'herència.

Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció d'una escriptura de manifestació i acceptació d'herència en la qual amb caràcter previ a les adjudicacions es procedeix a dividir una finca rústica de regadiu en tres noves finques independents amb una superfície de 33 àrees i 23 centiàrees (3.323 metres quadrats) la descrita amb la lletra A, de 34 àrees i 42 centiàrees (3.442 metres quadrats) la descrita amb la lletra B, i de 35 àrees i 97 centiàrees (3.597 metres quadrats) la descrita amb la lletra C.

Fecha: 
dijous, 27 juny, 2024

-

Fecha: 
dijous, 27 juny, 2024

Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció de representació gràfica cadastral i la nova superfície de la finca resultant d'agrupació de dues finques. La suma de superfície registral és de 292 metres quadrats i la superfície segons Cadastre i amb la qual se sol·licita la inscripció, de 635,11 metres quadrats, per tant, molt superior al 10 % de la cabuda inscrita.

Resolució de 16 de maig de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Pamplona núm. 8, per la qual se suspèn la inscripció de la representació gràfica cadastral i rectificació de cabuda després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dijous, 27 juny, 2024

Pàgines