Resoluciones

Figura com a titular registral qui en el moment de la compravenda era esposa del comprador, per la qual cosa, tot i haver-se produït divorci, és una de les «interessades» el consentiment de les quals és necessari per al reconeixement de domini. D'altra banda, no s'ha acreditat que a la liquidació de la societat de guanys d'aquest matrimoni es produís una adjudicació dels drets fiduciaris objecte d'aquest expedient. Per tant, se'n fa necessari el consentiment.

Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Madrid núm. 26, per la qual es denega la inscripció d'escriptura de reconeixement de domini i escriptures d'addició d'herències.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

Per aquest recurs es pretén la inscripció d'una escriptura mitjançant la qual la societat propietària de determinada finca ven la nua propietat d'aquesta i es reserva l'usdefruit fins al 31 de desembre de 2057. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 515 del Codi Civil no pot constituir-se l'usdefruit a favor d'una societat per més de trenta anys. La qualificació ha de ser confirmada.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat interí d'Utrera núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

En aquest recurs es pretén la inscripció d'una escriptura mitjançant la qual la societat propietària de determinada finca ven la nua propietat d'aquesta i es reserva l'usdefruit fins al 31 de desembre de 2057. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 515 del Codi Civil no pot constituir-se l'usdefruit a favor d'una societat per més de trenta anys. La qualificació ha de ser confirmada.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat d'Utrera núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

Les sol·licituds de notes simples en cap cas són objecte de presentació, ja que la seva finalitat és obtenir la informació que consta en el Registre de la Propietat sobre una finca o immoble, no la de produir operació registral alguna. En conseqüència, procedeix confirmar la nota de qualificació per la qual es denega l'extensió d'un seient de presentació.

Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat d'Inca núm. 1, per la qual es denega l'extensió d'un seient de presentació.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

En qualsevol cas de reinscripció com a conseqüència de la resolució d'una compravenda amb preu ajornat garantit amb condició resolutòria explícita és necessària la consignació de l'import que hagi de ser tornat a l'adquirent o – si hi hagués càrregues posteriors – que correspongui, per subrogació real, als titulars de drets extingits per la resolució (article 175.6.a del Reglament Hipotecari).

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat del Puerto de Santa María núm. 2, per la qual es rebutja la inscripció d'un manament judicial derivat d'un procediment ordinari.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

No pot fer-se constar en el Registre que una finca està pendent de delimitació, sense haver-se incoat l'oportú expedient de delimitació amb intervenció del titular registral.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de San Clemente, per la qual suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de delimitació de via pecuària.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

En cas que el registrador, una vegada fetes les investigacions pertinents, conclogui que, al seu judici, no hi ha indicis de la doble immatriculació, haurà de rebutjar la continuïtat de la tramitació, quedant fora de perill la facultat dels interessats per acudir al procediment corresponent, en defensa del seu dret a l'immoble.

Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alcázar de San Juan núm. 2, per la qual es denega l'inici de la tramitació d'un expedient de doble immatriculació. Es denega l'inici de la tramitació d'un expedient de doble immatriculació.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

No pot fer-se constar en el Registre que una finca està pendent de delimitació, sense haver-se incoat l'oportú expedient de delimitació amb intervenció del titular registral.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de San Clemente, per la qual suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de delimitació de via pecuària.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

Pàgines