Resoluciones

Per bé que l'herència jacent no té personalitat jurídica, per a determinades fins, se li atorga transitòriament una consideració i tractament unitaris específicament, legitimació processal. En els casos en què intervé l'herència jacent, la doctrina de la DGSJFP imposa que qualsevol actuació que pretengui tenir reflex registral hagi d'articular-se bé mitjançant el nomenament d'un administrador judicial, en els termes previstos en els articles 790 i següents de la Llei d'Enjudiciament Civil, bé mitjançant la intervenció en el procediment d'algun dels interessats en aquesta herència jacent

Resolució de 18 de maig de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Benidorm núm. 3, per la qual suspèn la inscripció d'un testimoni de decret d'adjudicació i manament de cancel·lació de càrregues dimanants d'un procediment d'execució de títols judicials.

Fecha: 
divendres, 4 juny, 2021

En els processos judicials de divisió d'herència que culminen de manera no contenciosa es precisa escriptura pública, per aplicació de l'article 787.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil La protocol·lització notarial de la partició judicial, sempre que hagi conclòs sense oposició, ve imposada com regla general per l'article 787.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Resolució de 18 de maig de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 1 a inscriure el testimoni d'una interlocutòria judicial pel qual s'homologa un conveni de transacció judicial pel que fa a l'extinció d'una comunitat sobre determinats béns.

Fecha: 
divendres, 4 juny, 2021

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de compravenda amb preu ajornat i condició resolutòria. Falta l'exigència de l'acreditació de consignació de les quantitats percebudes pel venedor en un establiment bancari o caixa oficial, sense que càpiga deducció alguna en concepte de clàusula penal ja que pot tenir lloc la correcció judicial en consideració a les circumstàncies del cas.

Resolució Resolució d'11 de maig de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de La Vila Joiosa núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda amb preu ajornat i condició resolutoria.

Fecha: 
dilluns, 24 maig, 2021

La resolució judicial d'una compravenda com a conseqüència del desenvolupament d'una condició resolutòria explícita, per bé que no exigeix demanda al cònjuge de l'adquirent, casat en règim econòmic-matrimonial de beneficiaris, requereix almenys que hagi estat notificat de la resolució per a l'eventual protecció dels seus interessos, ja que el seient li atribueix drets sobre la finca.

Resolució de 7 de maig de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Utrera núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una sentència.

Fecha: 
dilluns, 24 maig, 2021

Pàgines