Resoluciones

Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció d'una escriptura per la qual sobre una finca registral es constitueix un complex immobiliari privat del qual resulten sis finques independents destinades a construcció d'habitatges unifamiliars i piscina i una altra finca destinada a element comú.

Resolució de 20 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de complex immobiliari.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Colmenar Viejo núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'ampliació d'obra nova.

Es planteja en el present expedienti la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra per antiguitat en el terme de Miraflores de la Serra, en la qual per certificació tècnica s'acredita que les edificacions són anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 9/2001.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa a inscriure una escriptura de venda d'una finca registral en la qual la societat venedora es troba en concurs de creditors, en fase de liquidació, i la venda es realitza conforme al pla de liquidació aprovat per un acte judicial del qual no consta la seva fermesa.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Badajoz núm. 3 a inscriure una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa a practicar una anotació preventiva de demanda derivada d'un procediment ordinari en el qual una comunitat de propietaris sol·licitava que es condemnés a la demandada a abonar una determinada quantitat de diners. El registrador estima que l'objecte de la demanda no és susceptible d'anotació, de conformitat amb l'article 42.1.º de la Llei Hipotecària.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Marbella núm. 1 a practicar una anotació preventiva de demanda.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Es discuteix en el present expedient si escau rectificar una inscripció ja practicada mitjançant la presentació d'una instància privada, amb signatura legitimada, per un dels hereus del cònjuge de la titular registral ja morta.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'El Puerto de Santa María núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància privada per la qual se sol·licita la rectificació del caràcter amb què consta inscrita una finca registral.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

Es planteja en aquest expedient si és possible cancel·lar les hipoteques i totes les altres càrregues que graven una finca registral per mitjà d'una instància privada subscrita pel titular registral de la finca, en la qual sol·licita aquesta cancel·lació "per declaració judicial d'extinció dels drets o anotacions inscrites", entenent el sol·licitant que procedeix aquesta cancel·lació per haver estat concedit a donya M. D. M. E.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gandia núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació d'inscripcions d'hipoteca i altres càrregues vigents sobre una finca.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

El registrador analitza en la qualificació els comptes de liquidació de la massa de l'herència del causant, entenent que hi ha error en computar els actius 17 i 18 de l'inventari al 100 %, quan degué ser al 50 %, com resulta de la pàgina 26 del quadern particional.

Resolució d'1 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Múrcia núm. 6, per la qual es suspèn la inscripció de l'escriptura de protocol·lització i aprovació d'operacions particionales.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

És objecte d'impugnació, atorgada el dia 4 de novembre de 2011, i no el dia 6 de novembre de 2024 com per error s'expressa en la qualificació registral impugnada, es va formalitzar la cessió del ple domini de determinada finca a canvi de pagar a la cedent una renda vitalícia consistent en la pensió de cent euros mensuals. La cedent va ser declarada incapaç en sentència de data 12 de gener de 2015.

Resolució de 6 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Motril núm. 2 a inscriure una escriptura de cessió onerosa amb constitució de renda vitalícia.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

És objecte del present recurs, atorgada el dia 5 d'abril de 2022, l'ara recurrent accepta el llegat d'usdefruit universal ordenat al seu favor pel seu espòs, do A. B. R., i pren possessió del mateix respecte de determinada finca.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Armilla a inscriure una escriptura d'adjudicació de llegat.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

Pàgines