Resoluciones

La notificació als confrontants constitueix un tràmit essencial en aquest tipus de procediments: “la participació dels titulars dels predis confrontants a la finca [cuya] cabuda es rectifica revesteix especial importància ja que són els més interessats a vetllar que l'excés de superfície de la finca concernida no es faci a costa, o en perjudici, de les possessions limítrofes.

Resolució de 18 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Redondela-Posa't Caldelas, per la qual, després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, se suspèn la inscripció d'una georeferenciació alternativa a la cadastral.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

No pot aquest Centre Directiu (vegeu article 326 de la Llei Hipotecària), entrar a analitzar si aquell precepte exigeix sempre i en qualsevol cas que en el decret d'adjudicació d'habitatge consti l'expressió de si és o no habitatge habitual; o si al contrari és una manifestació que ha de fer el lletrat de l'Administració de justícia quan concorrin els supòsits de l'esmentat precepte, de manera que si no la fa hagi d'entendre's que no és habitatge habitual.

Resolució de 18 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de La Unió núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'un testimoni de decret d'adjudicació en procediment d'execució directa sobre béns hipotecats.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

Es debat en aquest recurs si és possible inscriure una prohibició de disposar estipulada en una escriptura de compravenda d'un immoble, basant-se en una prèvia escriptura de donació del metàl·lic que s'utilitza com a mitjà de pagament. No és inscriptible, ja que no es compleix ni amb l'exigència de causa gratuïta, ni amb l'exigència que la prohibició hagi de tenir relació directa amb aquest testador o donant.

Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Castelló de la Plana núm. 1, per l'es denega la inscripció d'una prohibició de disposar.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

La registradora a la vista del recurs i de la facultat que li concedeix l'article 327 de la Llei Hipotecària en el seu paràgraf sisè de rectificar la seva qualificació, podria haver sol·licitat del recurrent la documentació original i evitar així el recurs

Resolució de 12 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de València núm. 3, per la qual es denega la certificació de l'historial registral d'una finca.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

Pàgines