Resoluciones

Lo presento recurso tiene miedo objeto una escritura otorgada en el año 2011 en la que, los que ostentaban la titularidad registral de la finca 30.158 de Ontinyent en aquella fecha, segregaron de la misma una porción de terreno y extinguieron la comunidad en que se hallaban, adjudicando la finca segregada a dos de los cotitulares y la finca resto al otro copropietario.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Ontinyent, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació i extinció de comunitat.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

La present Resolució té per objecte una escriptura de novació de préstec hipotecari subjecta a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Resolució de 29 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Illescas núm. 1, per la qual es qualifica negativament una escriptura de novació de préstec hipotecari.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

És objecte d'aquest expedient decidir si escau la rectificació de la descripció, i la inscripció la representació gràfica cadastral de la finca registral 6.128, amb caràcter previ a una declaració d'obra nova, després de la tramitació de l'oportú expedient.

Resolució de 28 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Chiclana de la Frontera núm. 1, per la qual es qualifica negativament la inscripció d'una declaració d'obra nova, prèvia tramitació d'un expedient previst en l'article 199 de le Llei Hipotecària.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa a inscriure una adjudicació hereditària a favor de l'Estat derivada de la resolució del subdirector general de Patrimoni de l'Estat en un procediment de successió intestada.

Resolució de 28 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Còrdova núm. 3 a inscriure l'adjudicació d'herència a favor de l'Estat com a hereu intestat.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

En el present cas, mitjançant escriptura pública de rectificació de superfície i declaració d'obra nova, es pretén rectificar la descripció i superfície d'una finca, amb incorporació de la seva georeferenciació, per a poder inscriure una declaració d'obra nova sobre la finca 20.321 del terme de Val de Sant Vicent, per a això s'acompanya georeferenciació cadastral, coherent amb la descripció de la finca en el títol.

Resolució de 27 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de San Vicente de la Barquera-Pots, per la qual se suspèn la inscripció d'una declaració d'obra nova i la rectificació de la descripció de la finca sobre la qual es declara.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

En l'escriptura de liquidació de societat de guanys, dissolta per divorci, la qualificació del qual és objecte del present recurs, s'inventaria com ben de guanys, entre altres, un habitatge que té com a annex un traster.

Resolució de 27 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Zafra a inscriure una escriptura de liquidació de societat de guanys.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

La present Resolució té per objecte la inscripció del testimoniatge dels decrets d'adjudicació i d'addició d'aquest, així com del corresponent manament de cancel·lació de càrregues, per raó de no haver-se pagat el sobrant a favor dels creditors posteriors a la hipoteca executada, sinó del titular registral d'una hipoteca amb igualtat de rang respecte d'aquesta la hipoteca executada.

Resolució de 27 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació negativa de la registradora de la propietat accidental de València núm. 10, per la qual se suspèn la inscripció del testimoniatge dels decrets d'adjudicació i d'addició d'aquest, així com del corresponent manament de cancel·lació de càrregues.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

En el recurs interposat per donya M. T. S. D. contra la negativa de la registradora de la Propietat accidental de Madrid número 18, donya María Concepción Iborra Grau, a inscriure l'adjudicació de determinats immobles mitjançant acord transaccional de liquidació de societat de guanys homologat judicialment.

Resolució de 23 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat accidental de Madrid núm. 18 a inscriure l'adjudicació de determinats immobles mitjançant acord transaccional de liquidació de societat de guanys homologat judicialment.

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024

Pàgines