Resoluciones

Practicats els seients els mateixos es troben sota la salvaguarda judicial i no és possible, en el concret àmbit d'aquest expedient, revisar, com es pretén, la legalitat en la pràctica d'aquests seients ni la qualificació positiva prèvia en què troben el seu fonament els efectes de legitimació que aquests seients generen.

Resolució de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Santoña, per la qual es denega la pràctica del seient de presentació de determinat document.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

La participació dels titulars dels predis confrontants a la finca [cuya] cabuda es rectifica revesteix especial importància ja que són els més interessats a vetllar que l'excés de superfície de la finca concernida no es faci a costa, o en perjudici, de les possessions limítrofes. Per això constitueix un requisit capital que se'ls brindi d'una manera efectiva aquesta possibilitat d'intervenir en l'expedient. En cas contrari es podria produir un supòsit d'indefensió

Resolució de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Baena, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica de finca, per oposició de confrontants.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Tractant-se d'una divisió horitzontal no emparada en llicència d'obres i concórrer a més un supòsit de parcel·lació, ha de confirmar-se el defecte pel que fa a l'exigència d'intervenció administrativa de l'Ajuntament de Paterna.

Resolució de 12 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Paterna núm. 2, per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de divisió horitzontal estirada i extinció de proindivís.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

El causant, sense perjudici dels llegats ordenats, va instituir hereus als seus quatre fills per parts iguals i no ha designat marmessors comptadors-clenxadors facultats per fer l'entrega. La coincidència d'ambdues circumstàncies (existència de legitimaris i institució d'hereus) posa de relleu la inaplicabilitat a aquest cas del disposat per l'article 81 del Reglament Hipotecari.

Resolució de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Badajoz núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació de llegat.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

La inscripció practicada es troba sota la salvaguarda dels tribunals de conformitat amb els articles 1, paràgraf tercer, i 38 de la Llei Hipotecària, per la qual cosa qualsevol rectificació dels seients del Registre precisa el consentiment del titular registral o resolució judicial en procediment seguit contra el mateix.

Resolució de 12 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Cartagena núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció de la rectificació de la descripció d'una finca registral.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Pàgines