Resoluciones

En el present recurs es discuteix si pot rectificar-se la referència cadastral assignada a la finca 20.271 del terme municipal del Cartagena per una altra referència cadastral diferent.

Resolució de 5 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Cartagena núm. 4, per la qual es denega la inscripció de la rectificació de la referència cadastral corresponent d'una finca registral per una altra diferent.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Se sol·licita la inscripció de la georeferenciació alternativa a la cadastral derivada de la segregació de la finca registral 7.415 del terme municipal de Benamejí, la registradora inicia un expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, en acompanyar-se un informe cadastral de validació tècnica de resultat negatiu, per existir titulars cadastrals afectats, que han de ser notificats abans de poder procedir-se a la inscripció de la segregació, perquè puguin al·legar el que al seu dret convingui.

Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació emesa per la registradora de la propietat de Rute, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral segregada, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, en el qual s'han practicat al·legacions contra la inscripció de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Se sol·licita, conforme a l'article 199.2 de la Llei Hipotecària, la inscripció de la georeferenciació alternativa a la cadastral de la finca registral 8.919 consegüent rectificació de la superfície en 125 metres quadrats, perquè de 629 passa a 854 metres quadrats.

Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Caldas de Reis, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral i la seva consegüent rectificació una vegada tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, en el qual s'han practicat al·legacions contra la inscripció de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

Es debat si és o no inscriptible una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència, atorgada únicament per l'hereu instituït, espòs de la causant, el Registrador atorga a les manifestacions de la testadora i causant un valor de veritat intrínseca i uns efectes que manca malgrat haver estat realitzades davant fedatari públic.

Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat d'Eivissa núm. 4 a inscriure una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

La registradora al·lega, com un dels dubtes raonats en la identitat de la finca, el possible encobriment de l'agrupació de la finca 9.281 d'Arbo, amb una finca de confrontant en assenyalar que si bé una finca registral pot estar formada per dues parcel·les cadastrals confrontants representant la seva base gràfica la unió de totes dues. L'excés de cabuda arriba al 69% de la cabuda inscrita, percentatge molt superior al 10% (article 9 de la Llei Hipotecària)

Resolució de 25 de setembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Ponteareas, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de modificació descriptiva de finca.

Fecha: 
dimecres, 1 novembre, 2023

Caldrà que consti el consentiment de tots els titulars de drets inscrits o anotats que puguin veure's perjudicats o, si no, s'haurà d'acudir a un procediment judicial entaulat contra aquells (articles 40 i 214 de la Llei Hipotecària i 322 i següents del seu Reglament ), mentre s'ha de rebutjar la sol·licitud formulada pel recurrent.

Resolució de 26 de setembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Chiva núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància privada de acceptació d'herència.

Fecha: 
dimecres, 1 novembre, 2023

En haver-se pactat el règim de separació de béns després de la compravenda de la quota que pertanyia prèviament a l'adjudicatària i al seu marit amb caràcter de guanys, concorre una específica comunitat postguanyal al condomini preexistent que ara es pretén extingir i que determina que els cònjuges mantinguin una comunitat, dins d'una altra comunitat, l'extinció de la qual, si està pendent, requereix un acord comú.

Resolució de 25 de setembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de La Corunya núm. 4 a inscriure determinada adjudicació per extinció de comunitat.

Fecha: 
dimecres, 1 novembre, 2023

Pàgines