Resoluciones

La notificació al deutor i la seva falta d'oposició constitueixen un pressupost bàsic perquè pugui tenir efecte la resolució per incompliment. Aquesta facultat resolutòria, per bé que és d'exercici unilateral, requereix per ser eficaç, sense haver d'acudir a una decisió judicial que la declari, la seva adequada notificació a l'altre contractant i que aquest no s'oposi.

Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Huelva núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'herència acompanyada d'una altra d'esmena.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Estima necessària la intervenció dels copropietaris per a la declaració d'obra nova de conformitat amb les normes que regeixen la comunitat romana en el nostre Codi Civil.

Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Reus núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una declaració d'obra nova sobre una porció de terreny en què es concreta una participació indivisa de finca.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

La notificació als confrontants constitueix un tràmit essencial en aquest tipus de procediments: «la participació dels titulars dels predis confrontants a la finca [cuya] cabuda es rectifica revesteix especial importància ja que són els més interessats a vetllar que l'excés de superfície de la finca concernida no es faci a costa, o en perjudici, de les possessions limítrofes. Per això constitueix un requisit capital que se'ls brindi d'una manera efectiva aquesta possibilitat d'intervenir en l'expedient. En cas contrari es podria produir un supòsit d'indefensió».

Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Telde, per la qual es denega la inscripció d'una agrupació de diverses finques registrals per a la seva posterior segregació en cinc finques registrals, que s'adjudiquen a cadascun dels hereus.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

En cas de no figurar la inscrita la representació gràfica de la finca i coordinada amb el cadastre, el principi de legitimació consagrat en l'article 38 de la Llei Hipotecària no pot emparar una ubicació georeferenciada de la finca [cuya] representació gràfica no s'ha inscrit

Resolució de 12 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat d'Archena, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica i d'una declaració d'obra nova sobre una finca.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Si tal georeferenciació al·legada es mostra ser errònia, com posa de manifest la nota de qualificació recorreguda i admet tàcitament el propi notari recurrent, el congruent és rectificar-la degudament, i rectificar també els reconeguts errors de prèvies escriptura de declaració d'obra nova ja inscrites,

Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Cartagena núm. 3, per la qual es denega la inscripció d'una agrupació de finques per dubtes fundats sobre el manteniment de la identitat de les finques registrals agrupades.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

La sentència ordena la cancel·lació de la segregació i ulterior agrupació realitzades, reintegrant-se la finca segregada a la matriu de què procedeix (finca 42.622). I per bé que la finca agrupada consta inscrita a favor d'una entitat demandada, la cancel·lació de les inscripcions d'agrupació i segregació, reintegrant aquesta superfície a la finca matriu, no és possible registralment ja que aquesta finca matriu, com s'ha indicat anteriorment, consta inscrita a nom de persona diferent.

Resolució de 7 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Santiago de Compostel·la núm. 1, per la qual es deneguen les inscripcions derivades de la sentència ferma dictada en actes de judici ordinari.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Aquest expedient no és el procediment adequat per reparar els defectes expressats en la qualificació que el motiva, ja que no és missió d'aquest Centre Directiu qualificar aquests documents presentats extemporàniament, en ser això competència i obligació del registrador

Resolució de 7 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Dénia núm. 2 a inscriure una escriptura d'extinció de règim de multipropietat pel que fa a determinats immobles.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2022

Pàgines