Resoluciones

En el cas de la segona transmissió el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades abans esmentades. L'anunci de possibles accions judicials no és motiu suficient per enervar el dret a la protecció de dades

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 2 a certificar el preu de venda recollit en un seient d'inscripció.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

El que recíprocament justifica que l'exercici dels drets de tempteig i retractes legals s'acomodin de forma rigorosa als requisits i pressupostos legals que els emparen i legitimen “de no concórrer tals pressupostos i requisits la propietat afectada s'allibera de la constricció que tals drets d'adquisició preferent representen (…)”»

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Miranda d'Ebro a inscriure una escriptura d'extinció de comunitat.

Fecha: 
dimecres, 10 agost, 2022

Si alguna finca radica en territori pertanyent a dos o més registres, és íntegrament competent aquell en la circumscripció del qual s'ubiqui la major part de la finca matriu.

RESOLUCIÓ JUS/2509/2022, de 22 de juliol, que inadmet el recurs interposat per la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 12 contra la nota de denegació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona número 11 que denega l'expedició del certificat de l'historial d'una finca a l'efecte del seu trasllat.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

La junta general invocada pel recurrent, celebrada amb la seva única assistència el dia 21 de gener de 2022, no va tenir tal caràcter per haver estat prèviament desconvocada per l'òrgan que tenia competència per a això. Així les coses, d'acord amb el que disposa l'article 111.1 del Reglament del Registre Mercantil,

Resolució de 10 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una companyia sobre cessament i nomenament de càrrecs.

Fecha: 
dilluns, 8 agost, 2022

Es presenta per mitjà d'un manament judicial una sentència que ha declarat la nul·litat d'una escriptura pública de compra que va generar una inscripció a favor del comprador. L'article 79.3r de la Llei hipotecària assenyala: «Es pot demanar i s'ha d'ordenar, si s'escau, la cancel·lació total de les inscripcions o les anotacions preventives: (…) Tercer. Quan es declari la nul·litat del títol en virtut del qual s'hagin fet».

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Parla núm. 1, per la qual se suspèn una inscripció d'un testimoniatge d'una sentència judicial.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

La sentència desestimatòria d'una acció reivindicatòria no és prou títol formal per motivar la inscripció a favor d'un legatari, ja que no resulta que en el procediment s'hagués –via reconvenció– demanat un pronunciament judicial en aquest sentit. I només es poden inscriure les executòries i manaments quant al contingut precís ordenat pel jutge en aquestes.

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Toro-Fuentesaúco, per la qual se suspèn la inscripció d'un llegat a virtut de dos testimonis de sentència.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

No havent-hi cap seient contradictori en el Registre administratiu de trànsit, sinó mera absència de matriculació (sent així que es tracta d'una maquina veremadora i un tractor que no sempre i en qualsevol cas estan obligats a ser objecte de matriculació), res no impedeix la inscripció en el Registre de Béns Mobles d'una garantia civil i registral com és la reserva de domini sobre béns mobles que estan en el tràfic jurídic i són identificables per seu nombre de bastidor o xassís.

Resolució de 18 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles de Còrdova, per la qual es denega la inscripció d'una reserva de domini sobre determinats béns mobles.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

Pàgines