Resoluciones

-

Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Mahón, por la que se deniega la inscripción de un cambio de titularidad de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

En el present cas, el suposat error que la recurrent considera produït en el Registre de la Propietat deriva d'inscripcions practicades fa anys per un registrador anterior a l'actual que qualifica i es pretén la seva rectificació per la registradora actual conforme a l'article 217 de la Llei Hipotecària per entendre la recurrent que es tracta d'un error de concepte.

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Huete, per la qual se suspèn la cancel·lació i rectificació de determinades inscripcions per error de concepte.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de renúncia pura i simple i acceptació i adjudicació d'herència. El registrador assenyala com a defecte que "se suspèn la inscripció quant a setanta-un coma tretze per cent del ple domini d'aquesta finca, per falta de prèvia inscripció a favor del causant"

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Vera, per la qual se suspèn parcialment la inscripció d'una escriptura de renúncia pura i simple, acceptació i partició d'herència.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

És objecte d'aquest expedient decidir si escau la rectificació de cabuda de la registral 11.249 i simultània inscripció de la seva representació gràfica, en ocasió de l'atorgament d'una escriptura d'ampliació d'obra nova per antiguitat que, partint d'una cabuda inscrita de 341,75 metres quadrats, passaria a la inferior de 300,88 metres quadrats, sense alteració de les seves fites.

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Palma núm. 1 a rectificar la cabuda d'una finca registral i simultània inscripció de la seva representació gràfica.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

En l'escrit d'oposició es fa constar que la citada finca registral número 59.905 ha estat molt afectada per usurpacions de terrenys on s'han construït de seguit edificacions il·legals. Que aquests terrenys usurpats eren, o bé terrenys públics sorgits després del soterrament del canalitzi d'un riu, o bé terrenys de la seva propietat, on il·legalment s'ha sostret part de la seva finca.

Resolució de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Algesires núm. 1, per la qual es rebutja inscriure georeferenciació cadastral de finca.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Es planteja en aquest recurs la possibilitat de rectificar la descripció d'una finca, substituint en la fita oest la paraula "cova" per la seva plural "coves", en virtut d'instància privada subscrita pels hereus dels titulars registrals de la meitat indivisa de la finca, els qui al·leguen l'existència d'un error material tant en la primera inscripció, com en les posteriors "per arrossegament de l'anterior".

Resolución de 25 de marzo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Baza, por la que se deniega la rectificación de la descripción de una finca mediante instancia.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Per l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs la societat titular d'una finca registral consistent en un edifici integrat per cinc habitatges i un local comercial (amb una superfície de terreny de 145,25 metres quadrats i construïda de 114,31 metres, segons consta en el Registre), formalitza la rectificació de la descripció i superfície de la finca, un canvi d'ús del local per a destinar-lo a habitatge i la constitució d'aquell en règim de propietat horitzontal.

Resolució de 25 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Madrid núm. 16 a inscriure una escriptura de canvi d'ús de local comercial a habitatge i constitució de règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Per l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs la societat titular registral d'un local comercial de 297,55 metres quadrats en un edifici en règim de propietat horitzontal (compost originàriament per dos locals en planta baixa i dotze habitatges en tres plantes altes, quatre habitatges per planta, tal com consta en la declaració d'obra nova inscrita), divideix aquest local comercial per a formar set finques que es transformen en habitatges.

Resolució de 25 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Getafe núm. 2 a inscriure una escriptura de divisió material i transformació de local comercial en habitatges.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024

Pàgines