Resoluciones

Fecha: 
dijous, 17 agost, 2023

RESOLUCIÓ JUS/2744/2023, de 19 de juliol, relativa al recurs interposat per M. S. R. i E. B. S. contra la nota de qualificació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Granollers núm. 3 que suspèn la inscripció d’una escriptura de manifestació i acceptació d’herència i entrega de llegats.

 La qüestió central d'aquest recurs és la interpretació de la voluntat del testador. Segons la tesi de les recurrents, el testador va disposar un usdefruit universal sobre tots els béns de l'herència a favor de la seva cònjuge, i el gravamen usufructuari afecta també els béns llegats en el mateix testament. El registrador de la propietat entén que el testament té clàusules contradictòries, i que només l'autoritat judicial pot arribar a interpretar la veritable voluntat del testador, si les hereves de comú acord no consensuen la interpretació de la voluntat del testador, com permet fer l'article 464-6 del CCC.

Fecha: 
dilluns, 31 juliol, 2023

El notari, en el recurs, diu que, en realitat, l'obra es declara per antiguitat, però és l'atorgant, prou informat, qui ha de valorar adequadament els avantatges i inconvenients d'optar per l'una o l'altra via.

Resolució de 21 de juny de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Fuenlabrada núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta de terminació d'obra.

Fecha: 
dilluns, 17 juliol, 2023

Se suspèn la inscripció de divisió material d'un element privatiu, ja que per adoptar l'acord, seria necessària una majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, i que han de representar al mateix temps la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

RESOLUCIÓ JUS/1562/2023, de 5 de maig, dictada en el recurs governatiu interposat per la notària Carlota Royes Perdrix contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 22 que suspèn la inscripció de divisió material d’un element privatiu d’una finca en règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dilluns, 15 maig, 2023

L'expedient intenta la inscripció de dues finques registrals en el domini privatiu a través d'un manament. Tanmateix, segons la documentació presentada, no es pot establir l'existència d'hereus interessats en l'herència jacent ni la manera com han estat esmentats, cosa que vulneraria el principi de tracte successiu i la tutela judicial efectiva establerts en la Constitució Espanyola.

Resolució de 20 d'abril de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Torrelavega núm. 2, per la qual es qualifica negativament un manament judicial.

Fecha: 
dimecres, 10 maig, 2023

Mitjançant escriptura pública se sol·licita l'aplicació del procediment de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària per a la inscripció de la georeferenciació alternativa de disset finques registrals. El registrador partint d'uns simples informes, no concloents dicta una qualificació negativa de la pretensió del promotor sense fonamentar degudament en cap altre indici addicional els seus dubtes sobre una possible invasió de domini públic. Es revoca la nota de qualificació.

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Coves d'Alzamora, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació de diverses finques per constar informes tècnics sobre possible invasió de camins.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Aquesta Resolució té per objecte la pretensió de rectificació de la descripció registral d'una finca pel que fa a una llinda. El sol·licitat per l'interessat, que es canviï l'expressió «dreta entrant» per la d'«entrant a la dreta» resulta intranscendent registralment, de manera que no procedeix practicar la rectificació pretesa.

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat interina de Gérgal, per la qual es rebutja la petició de rectificar la inscripció 2a d'una finca.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022

Pàgines