Resoluciones

En el cas concret d'aquest expedient, els finques confrontants, respecti dels quals se sol·licita que s'iniciï l'expedient de doble immatriculació parcial, estan coordinades amb Cadastre per petició dels seus respectius titulars registrals, que no sols accepten la descripció que resulta de la cartografia cadastral, sinó que a més han sol·licitat i obtingut la coordinació amb Cadastre, per la qual cosa no pot conjugar-es aquesta realitat cadastral i registral, amb la mera afirmació d'un dels confrontants d'existir una porció de totes dues finques doblement inmatriculada.

Resolució de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Motilla del Palancar, per la qual es denega l'inici d'un expedient de doble immatriculació parcial sol·licitat, per basar-se aquesta sol·licitud en la suposada inclusió de part de la superfície d'una finca propietat de l'entitat recurrent en una altra finca confrontant, sense que aquesta circumstància resulti de les inscripcions registrals ni tampoc del Cadastre.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Una finca, descrita en el títol inmatriculador amb una superfície de 1.100 metres quadrats, va quedar inmatriculada amb la superfície (1.157 metres quadrats), fites i georeferenciació coordinades amb la parcel·la cadastral 36051A025000570000FL, que consta encadastrada a favor de persones diferents del inmatriculante.

Resolució de 8 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Cambados, per la qual, després de inmatricular una finca amb una superfície, i tramitar després l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària per a rectificar la seva cabuda, i constant oposició de tercers, denega la inscripció de la citada rectificació de cabuda.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Se sol·licitada conforme a l'article 199 de la Llei Hipotecària la inscripció de la georeferenciació alternativa a la cadastral de les finques registrals 351 i 2.839 de Sant Antoni de Portmany, amb la seva consegüent rectificació de la superfície que de 23.720 metres quadrats passen a 79.320 metres quadrats, cadascuna d'elles.

Resolució de 7 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Eivissa núm. 4, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral i la consegüent rectificació de la seva descripció, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, per dubtes en la identitat de la finca, derivades de la notable desproporció entre la cabuda registral i la que ara es pretén inscriure.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

En el present cas, per a apreciar la voluntat de la donant ha de partir-se dels termes en què s'ha practicat la inscripció de la donació, al no haver-se presentat ni constar en aquest expedient l'escriptura atorgada el dia 9 de maig de 1968 juntament amb l'escriptura qualificada.

Resolució de 7 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Mèrida núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de reversió.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Solicitada del Registro Mercantil Central por la ahora recurrente certificación negativa respecto de la denominación "Hulis 33, S.L.P.", recibió certificación denegatoria por considerar el registrador que existe identidad entre dicha denominación y las denominaciones ya existentes "Uly, S.A.", "Ulises Tres, S.L." y "Uli Diez, S.L.".

Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil Central I, per la qual es denega reserva de denominació.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una instància juntament amb actes de protocol·lització de liquidació de guanys i operacions particionales de les quals resulten cronològicament els fets i circumstàncies, existeix incongruència o falta de tracte en la documentació presentada perquè una vegada adjudicada la finca en el primer procediment als hereus i a la vídua no procedeix efectuar la partició dels béns del causant.

Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Corcubión-Murs, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància juntament amb actes de protocol·lització de liquidació de guanys i operacions particionales.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

En el present cas, la georeferenciació alternativa presentada solapa parcialment amb la georeferenciació no inscrita corresponent amb una altra finca confrontant per la fita sud, en un solapi de 39,12 metres quadrats. Dit solapi no es produeix amb la georeferenciació inscrita de la finca registral 6.247, respecte de la qual s'al·lega la seva inexactitud.

Resolució de 2 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Mallorca núm. 5, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral i la consegüent rectificació de la descripció de la finca, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària, en el qual s'han practicat al·legacions contra la inscripció de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Pàgines