Resoluciones

En el present cas, per a apreciar la voluntat de la donant ha de partir-se dels termes en què s'ha practicat la inscripció de la donació, al no haver-se presentat ni constar en aquest expedient l'escriptura atorgada el dia 9 de maig de 1968 juntament amb l'escriptura qualificada.

Resolució de 7 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Mèrida núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de reversió.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Solicitada del Registro Mercantil Central por la ahora recurrente certificación negativa respecto de la denominación "Hulis 33, S.L.P.", recibió certificación denegatoria por considerar el registrador que existe identidad entre dicha denominación y las denominaciones ya existentes "Uly, S.A.", "Ulises Tres, S.L." y "Uli Diez, S.L.".

Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil Central I, per la qual es denega reserva de denominació.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una instància juntament amb actes de protocol·lització de liquidació de guanys i operacions particionales de les quals resulten cronològicament els fets i circumstàncies, existeix incongruència o falta de tracte en la documentació presentada perquè una vegada adjudicada la finca en el primer procediment als hereus i a la vídua no procedeix efectuar la partició dels béns del causant.

Resolució de 6 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Corcubión-Murs, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància juntament amb actes de protocol·lització de liquidació de guanys i operacions particionales.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

En el present cas, la georeferenciació alternativa presentada solapa parcialment amb la georeferenciació no inscrita corresponent amb una altra finca confrontant per la fita sud, en un solapi de 39,12 metres quadrats. Dit solapi no es produeix amb la georeferenciació inscrita de la finca registral 6.247, respecte de la qual s'al·lega la seva inexactitud.

Resolució de 2 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Mallorca núm. 5, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral i la consegüent rectificació de la descripció de la finca, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199.2 de la Llei Hipotecària, en el qual s'han practicat al·legacions contra la inscripció de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

En el present cas, la georeferenciació cadastral presentada solapa parcialment amb la georeferenciació no inscrita corresponent amb una altra finca confrontant per la fita sud, en un solapi de 176,14 metres quadrats, atribuint-li una filera d'oliveres, que se situen darrere d'un camí, o servitud de pas, que sembla delimitar les dues finques, per la qual cosa podríem estar davant una inexactitud de la cartografia cadastral, que requereix l'ús d'un georeferenciació alternativa per a poder inscriure la georeferenciació correcta de la finca, sense perjudici de les finques confrontants.

Resolució de 2 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Santa Fe núm. 2, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral i la consegüent rectificació de la descripció de la finca, una vegada tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, en el qual s'han practicat al·legacions contra la inscripció de la georeferenciació de la finca.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

La registradora suspèn la inscripció de la georeferenciació alternativa sol·licitada per a una finca perquè donades les al·legacions realitzades pel titular de l'immoble cadastral número 33060A019007670000HL, confrontant de la qual és objecte de l'expedient, la registradora que subscriu té dubtes fundats sobre que la representació gràfica georeferenciada alternativa que es pretén inscriure estigui envaint la finca de la qual és titular cadastral l'al·legant.

Resolució de 2 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Pola de Laviana, per la qual se suspèn la inscripció de la representació gràfica georeferenciada alternativa sol·licitada.

Fecha: 
dijous, 30 novembre, 2023

Pàgines