Resoluciones

Resolució de 22 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles III de Palma, per la qual denega la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials.

Sol·licitada la inscripció d'acords adoptats per junta general d'una societat de responsabilitat limitada de dissolució i liquidació són objecte de qualificació negativa. La registradora Mercantil atribueix tres defectes a la convocatòria que, al seu judici, la invaliden. A més, considera la registradora que d'entendre's vàlidament realitzada la convocatòria, concorren altres dos motius que impedeixen la inscripció dels acords adoptats.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

Presentada a inscripció una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una societat de responsabilitat limitada de dissolució i liquidació és objecte de qualificació negativa perquè resultant del balanç final aprovat en junta general un deute amb tercer (quota de l'Impost de Societats), no és objecte de consignació, i, en segon lloc, perquè resultant dels acords de liquidació una quota de liquidació per a cadascun dels dos socis que integren la totalitat del capital social, l'escriptura pública fa adjudicació a cadascun d'ells d'una quantitat inferior.

Resolució de 21 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles III de Palma, per la qual se suspèn l'escriptura d'elevació a públic d'acords socials de liquidació i extinció d'una societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dimarts, 16 abril, 2024

Mitjançant l'escriptura la qualificació de la qual ha motivat el present recurs es van elevar a públic els acords d'ampliació de l'objecte social i modificació dels estatuts d'una societat de responsabilitat limitada laboral, aprovats en junta general per majoria. La redacció de l'article relatiu a l'objecte social, tant anterior com posterior a aquesta modificació, consta en l'escrit de recurs transcrit en els antecedents de fet d'aquesta Resolució.

Resolució d'11 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil II de Madrid a inscriure l'escriptura d'ampliació de l'objecte social i modificació dels estatuts d'una societat.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Mitjançant l'escriptura la qualificació de la qual ha motivat el present recurs es van elevar a públic decisions del soci únic d'una societat de responsabilitat limitada relatives al cessament de l'administrador únic i el nomenament d'una altra persona per a aquest càrrec.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles II de Palma a inscriure l'escriptura de cessament i nomenament d'administrador únic d'una societat.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

L'objecte del present recurs consisteix a determinar si estant una societat en concurs, amb obertura de la fase de liquidació, es pot inscriure en el Registre Mercantil el nomenament d'administrador únic efectuat per la junta general de la societat.

Resolució de 19 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil XVII de Madrid a inscriure el nomenament d'administrador únic d'una societat que es trobava en concurs en fase de liquidació.

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024

El recurrent afirma que el seient de presentació del document presentat amb anterioritat al qual ha provocat les qualificacions negatives impugnades ha caducat, però no aporta a l'expedient cap acreditació d'aquesta circumstància.

Resolució de 12 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra les notes de qualificació del registrador mercantil XXII de Madrid i el registrador mercantil XXIII de Madrid, per les quals se suspèn la presa de raó d'una escriptura d'elevació a públic de nomenament d'administrador i d'un certificat de no aprovació dels comptes anuals d'una societat.

Fecha: 
dijous, 14 març, 2024

L'objecte del recurs consisteix en si poden dipositar-se els comptes anuals de l'exercici 2022 quan estan pendents de dipòsit les dels exercicis 2020 i 2021, per no haver-se presentat. Sent aquest l'únic defecte de la nota que ha estat recorregut.

Resolució de 13 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles III de Barcelona a practicar el dipòsit dels comptes anuals d'una societat relatives a l'exercici 2022.

Fecha: 
dimecres, 13 març, 2024

Presentades a dipòsit els comptes anuals corresponents a l'exercici 2022 són objecte de qualificació negativa per no constar dipositades els comptes anuals corresponents a l'exercici 2021.

Resolució de 14 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles d'Almeria, per la qual es rebutja un dipòsit de comptes corresponent a l'exercici 2022.

Fecha: 
dimarts, 12 març, 2024

Una societat anònima es troba segons el Registre en estat de dissolució amb nomenament de liquidador inscrit. Instada la nul·litat dels acords adoptats a la junta general que així ho va decidir, la mateixa societat presenta una instància sol·licitant que s'anoti preventivament al Registre Mercantil la suspensió dels acords esmentats per haver resolt el Jutjat Mercantil que coneix del procediment aquesta mesura cautelar. A aquesta sol·licitud s'acompanya còpia de la interlocutòria no ferma que conté la resolució judicial.

Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual es rebutja la sol·licitud de practicar anotació preventiva de suspensió dacords socials.

Fecha: 
divendres, 8 març, 2024

Pàgines