Resoluciones

En l'expedient es debat al voltant del règim de protecció de creditors aplicable, en una societat de responsabilitat limitada, a una reducció de capital per amortització de participacions pròpies, prèviament adquirides per compra amb una antelació de gairebé tres anys a la data d'adopció de l'acord corresponent.

Resolució de 4 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació negativa emesa pel registrador mercantil XIII de Madrid, en relació amb una escriptura de reducció de capital d'una societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
divendres, 2 desembre, 2022

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual es rebutja la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials

Es rebutja la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials per incompliment de la previsió de l'article 197 bis que exigeix la votació separada dels articles proposats i perquè afectant la modificació estatutària al règim de transmissió de les participacions, no conté el títol previsió alguna amb relació al dret de separació.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Es rebutja l'escriptura de constitució d'una societat ja que queda indeterminat el sistema de retribució de l'òrgan d'administració, article 23, e) de la Llei de Societats de Capital. El que està vedat, és que el sistema o sistemes concrets que serveixin per fixar la retribució dels administradors no estigui reflectit en estatuts de manera que quedi a l'arbitri de la junta general.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles de Maó, per la qual es rebutja l'escriptura de constitució d'una societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

La junta general invocada pel recurrent, celebrada amb la seva única assistència el dia 21 de gener de 2022, no va tenir tal caràcter per haver estat prèviament desconvocada per l'òrgan que tenia competència per a això. Així les coses, d'acord amb el que disposa l'article 111.1 del Reglament del Registre Mercantil,

Resolució de 10 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una companyia sobre cessament i nomenament de càrrecs.

Fecha: 
dilluns, 8 agost, 2022

No havent-hi cap seient contradictori en el Registre administratiu de trànsit, sinó mera absència de matriculació (sent així que es tracta d'una maquina veremadora i un tractor que no sempre i en qualsevol cas estan obligats a ser objecte de matriculació), res no impedeix la inscripció en el Registre de Béns Mobles d'una garantia civil i registral com és la reserva de domini sobre béns mobles que estan en el tràfic jurídic i són identificables per seu nombre de bastidor o xassís.

Resolució de 18 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles de Còrdova, per la qual es denega la inscripció d'una reserva de domini sobre determinats béns mobles.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

Una vegada practicada l'anotació preventiva, «el fet cert és que no pot ignorar-se la regulació substantiva que resulta aplicable tant per a les societats de responsabilitat limitada com - des de l'entrada en vigor de l'article 203.1 de la Llei de Societats de Capital - per a les societats anònimes, i segons la qual una vegada sol·licitat per la minoria prevista l'aixecament d'acta notarial de la junta general, aquesta documentació dels acords es constitueix en requisit imprescindible per a l'eficàcia dels acords adoptats

Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles II de Barcelona, per la qual es denega el dipòsit dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020 a causa de no constar en acta notarial la celebració de la junta general de socis en què se'n va recordar la seva aprovació.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

La junta general invocada pel recurrent, celebrada amb la seva única assistència el dia 21 de gener de 2022, no va tenir tal caràcter per haver estat prèviament desconvocada per l'òrgan que tenia competència per a això. Així les coses, d'acord amb el que disposa l'article 111.1 del Reglament del Registre Mercantil, ha de ser rebutjada la inscripció de l'escriptura pública d'elevació a públic d'acords socials

Resolució de 10 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una companyia sobre cessament i nomenament de càrrecs.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

La funció de garantia de la realitat de l'augment, així com la d'informació als socis que desenvolupa el balanç, quedaven adequadament complertes, invocant en suport de la seva decisió «la conveniència de salvar la validesa de les actuacions i evitar costos i dilacions considerables, en la mesura en què això sigui possible jurídicament i no resulti perjudici per a cap dels interessats»

Resolució de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació negativa del registrador mercantil I de València, en relació amb una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'ampliació de capital.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

Per mitjà de la seva menció o reproducció queden integrades en els estatuts les normes societàries reguladores d'aquestes relacions internes, sempre supeditades al que disposi el títol constitutiu, i pel davant de la legislació civil. En unes altres paraules, els estatuts ja diuen el que la registradora pretén que diguin, n'hi ha prou amb interpretar-los raonablement en el sentit més favorable perquè assorteixin efectes.

Resolució de 20 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació negativa de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva, en relació amb una escriptura de constitució de societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dimarts, 26 juliol, 2022

Pàgines