Resoluciones

L'oferiment al soci de diferents locals per concórrer a la junta no suposa que el desenvolupament de la reunió es produeixi en diversos llocs, sinó que se celebrarà en un únic lloc, el designat en la convocatòria, amb possibilitat també que els socis es connectin telemàticament a l'assemblea a través dels mecanismes habilitats per la mateixa societat en unes altres ubicacions, també assenyalades a la convocatòria. I en aquest context, troba sentit la menció estatutària dirigida a remarcar la unicitat de celebració en la localitat del domicili social.

Resolució de 6 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles II de Barcelona d'una escriptura de constitució de societat de responsabilitat limitada, respecte a la redacció de l'article estatutari corresponent a l'assistència telemàtica a les juntes generals.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

La diferent solució normativa pel que fa als efectes del tancament registral per manca de dipòsit de comptes i per baixa en l'Índex d'en relació amb el cessament i renúncia d'administradors, està plenament justificada, atès que en el segon cas es produeix per un incompliment d'obligacions fiscals per part de la societat, acreditat per certificació de l'Administració Tributària, de les quals pot respondre l'administrador, per la qual cosa no ha de facilitar-se la seva desvinculació davant tercers

Resolució de 30 de maig de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil II d'Alacant, per la qual se suspèn la inscripció parcial sol·licitada d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials.

Fecha: 
divendres, 24 juny, 2022

Ha de complir-se el requisit de legitimació notarial de les firmes amb què les persones titulars dels càrrecs corresponents subscriguin les certificacions d'acords socials que s'incorporin a l'escriptura d'elevació a públic.

Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles II de Granada, en relació amb una escriptura d'elevació a públic d'acords socials, pel defecte de no constar legitimades les firmes de president i secretària en la certificació on consten els acords solemnitzats.

Fecha: 
dilluns, 28 març, 2022

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats, no podrà practicar cap seient en el full obert a la societat afectada, fora de perill les excepcions 276 i 277 del Reglament de l'impost de societats. I produït tal tancament, ni tan sols pot inscriure's – com pretén la recurrent – el cessament de l'administradora.

Resolució de 18 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual resol no practicar la inscripció d'una escriptura de renúncia al càrrec d'administrador únic per trobar-se la societat de baixa provisional en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda, i per haver-hi-li estat revocat el número d'identificació fiscal.

Fecha: 
dimecres, 16 febrer, 2022

En la instància de presentació de comptes anuals d'una societat obligada a verificació comptable i corresponent a l'exercici 2020, ha de fer-se constar, com exigeix el model oficial, el codi que ha de constar en la casella de la sol·licitud és la de l'auditor, persona física o jurídica que hagués verificat els comptes i que figura si escau inscrit al Registre Mercantil com a tal, [cuya] inscripció al Registre oficial d'auditors de comptes ha hagut de verificar el registrador.

Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles de La Rioja, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dimecres, 16 febrer, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució d'11 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XIV de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XXIII de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Se suspèn la inscripció sol·licitada de canvi de denominació, atès que, amb aquesta modificació, en unió al seu objecte social i l'activitat professional del soci únic, correspondria a una societat professional, la qual haurà d'atenir-se a les especificacions i requisits establerts en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

Resolució de 13 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva a inscriure una escriptura de canvi de denominació d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 14 febrer, 2022

Pàgines