Resoluciones

No pot confirmar-se la qualificació, ja que no pot tenir-se en compte l'argumentació de contingut calificatori que, de manera extemporània, al·lega el registrador en el seu informe.

Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles XVII de Barcelona, per la qual es resol no practicar el dipòsit de comptes anuals sota l'al·legació que no aporta l'informe de l'auditor nomenat i inscrit amb caràcter voluntari.

Fecha: 
dimarts, 4 gener, 2022

Els administradors de la societat anònima exerciran el càrrec durant el termini que assenyalin els estatuts socials, que no podrà excedir sis anys i haurà de ser igual per a tots ells. Els administradors podran ser reelegits per al càrrec, una o diverses vegades, per períodes d'igual durada màxima.

Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil II d'Alacant, per la qual es resol no practicar les inscripcions corresponents als acords de renovació de consellers i càrrecs adoptats per la junta general i el consell d'administració d'una societat.

Fecha: 
dimarts, 4 gener, 2022

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats d'una societat, només podran inscriure's els assentament ordenats per l'autoritat judicial o aquells que hagin de contenir els actes que siguin pressupost necessari per a la reobertura del full, així com els relatius al dipòsit dels comptes anuals.

Resolució de 22 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil VI de Madrid, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura de declaració d'unipersonalidad i elevació a públic d'acords socials per trobar-se la societat de baixa provisional en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda i per no constar dipositats els seus comptes.

Fecha: 
dimarts, 4 gener, 2022

Donada de baixa provisional la societat en l'Índex d'Entitats de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, només podran estendre's els seients ordenats per l'autoritat judicial o aquells que hagin de contenir els actes que siguin pressupost necessari per a la reobertura del full, així com els relatius al dipòsit dels comptes anuals, no podent inscriure's el cessament de l'administradora.

Resolució de 14 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil XIX de Madrid a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una entitat.

Fecha: 
dimecres, 29 desembre, 2021

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no venir acompanyades del formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real. No es compleix amb l'obligació de la societat de presentar a dipòsit els seus comptes anuals acompanyats de la declaració de la titularitat real (Ordre JUS/794/2021 de 22 de juliol, full de declaració d'identificació del titular real 1).

Resolució de 7 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil XXIII de Madrid, per la qual es resol no practicar un dipòsit de comptes anuals sol·licitat.

Fecha: 
dimecres, 22 desembre, 2021

Pàgines