Resoluciones

És doctrina de la Direcció General que inscrit el nomenament d'auditor voluntari, el dipòsit dels comptes només pot dur-se a terme si venen acompanyades amb de l'informe de verificació.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual se suspèn el dipòsit dels comptes anuals de l'exercici 2019 d'una societat, per no acompanyar amb-se l'informe de l'auditor de comptes inscrit amb caràcter voluntari.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

Els anuncis de l'acord d'escissió, no poden ser anteriors a la data de celebració de la junta general que l'acordi, ja que els creditors tenen dret d'obtenir el text íntegre de l'acord adoptat des de la publicació dels anuncis, ja que el dret d'oposició es fonamenta en el coneixement que es proporciona als creditors, a l'efecte de ponderar si fan ús o no del dret d'oposició que els reconeix l'ordenament.

Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona núm. XI a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'escissió parcial d'una societat.

Fecha: 
divendres, 18 desembre, 2020

A falta de previsió estatutària, la possibilitat d'adopció d'acords per escrit i sense sessió s'admet únicament per als òrgans d'administració però no per a la junta general, segons resulta dels apartats 1 i 2 de l'article 40 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Resolució de 19 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil de Cadis a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords de la junta general d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

Pàgines