Resoluciones

Es resol no practicar la inscripció d'una reducció de capital social per amortització d'accions per manca de desemborsament de dividends passius després de la celebració infructuosa de subhasta notarial dels títols. Considera la registradora que ha de constituir-se la reserva que estableix de la Llei de Societats de Capital per al cas d'amortització d'accions adquirides per la mateixa societat a títol gratuït. Al contrari, el supòsit de fet de l'article 84 de la LSC es limita a establir l'obligatorietat de la reducció de capital davant l'intent fallit de venda.

Resolució de 30 de març de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació emesa per la registradora mercantil i de béns mobles de Ciudad Real, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una reducció de capital social per amortització d'accions per manca de desemborsament de dividends passius després de la celebració infructuosa de subhasta notarial dels títols. reducció capital amortització accions subhasta

Fecha: 
dimecres, 28 abril, 2021

Una societat presenta per al seu dipòsit els comptes anuals, aportant entre els documents comptables a dipositar, el relatiu als prestadors de serveis. El registrador denega la inscripció perquè faltaria la inscripció de la mercantil en el Registre de Prestacions de Serveis a Societats i Fideïcomisos.

Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil I de València a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat relatives a l'exercici de 2019.

Fecha: 
dijous, 22 abril, 2021

Pàgines