Resoluciones

Només existeix l'obligació de declarar les persones físiques que ostentin més d'un 25% del capital d'una societat; però si complint amb aquesta obligació, en el cas es declara un soci que ostenta el 75%, voluntàriament, per part de la societat, s'afegeix a l'altre soci que ostenta el 25% restant, res se li pot objectar, ja que amb això s'aconseguirà que el Registre de Titularitats Reals sigui més complet.

Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil V de València a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat relatives a l'exercici de 2019.

Fecha: 
dijous, 22 abril, 2021

L'efecte de tancament total del full social és el mateix tant en el supòsit de baixa provisional en l'Índex d'Entitats com en el de revocació del número d'identificació fiscal, sense perjudici que la pràctica de cadascuna d'aquestes notes marginals, així com la seva cancel·lació es practiqui en virtut de títols igualment diferents.

Resolució de 10 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil d'Alacant núm. 4 a inscriure determinats acords socials d'una societat unipersonal.

Fecha: 
dijous, 25 febrer, 2021

Quan en les societats no obligades a verificació comptable s'hagués sol·licitat pels socis minoritaris el nomenament registral d'un auditor de comptes, no pot tenir-se per efectuat el dipòsit dels comptes anuals si no es presenta el corresponent informe (cfr. articles 265.2 i 279 de la Llei de Societats de Capital). Serà així encara que el soci que el va demanar hagi estat exclòs després de la seva sol·licitud.

Resolució de 22 de gener de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona número VIII a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat.

Fecha: 
divendres, 12 febrer, 2021

Pàgines