Resoluciones

En el recurs es pretén el dipòsit dels comptes anuals de l'exercici 2019, estant el Registre tancat per manca de dipòsit de les corresponents a l'exercici anterior. Havent-se constituït la societat el dia 27/12/2018, data d'inici d'operacions, segons els estatuts, ha de presentar els documents comptables corresponents a l'exercici del 2018, encara que el seu contingut s'ajusti al manifestat pel recurrent de no haver fet activitat mercantil alguna.

Resolució de 19 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil I de Madrid a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat, relatives a l'exercici de 2019.

Fecha: 
dimecres, 4 novembre, 2020

El registrador suspèn la inscripció de la reelecció del càrrec d'administradora única d'una societat perquè només cap inscriure el nomenament amb la data de la junta general en què es va fer i no amb eficàcia retroactiva. La inscripció únicament pot tenir com a data la de l'acord adoptat per la junta general que decideix el nou nomenament de l'administradora amb càrrec caducat.

Resolució de 14 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona núm. XI a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords adoptats per la junta general d'una societat anònima.

Fecha: 
dissabte, 31 octubre, 2020

-

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la
que se deniega la inscripción del testimonio del auto de adjudicación y
mandamiento de cancelación de cargas sobre un vehículo inscrito en el
Registro de Bienes Muebles.

Fecha: 
dimecres, 7 octubre, 2020

Pàgines