Resoluciones

No poden dipositar-se els comptes anuals de l'exercici 2019 d'una societat, quan estan pendents de dipòsit les de l'exercici 2018 per haver estat qualificades negativament. Si un dipòsit resulta qualificat amb defectes, i tals defectes no resulten solucionats, no podrà accedir-se al dipòsit d'un posterior exercici.

Resolució de 18 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil II de Tenerife a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat, relatives a l'exercici de 2019.

Fecha: 
dissabte, 9 gener, 2021

És doctrina de la Direcció General que inscrit el nomenament d'auditor voluntari, el dipòsit dels comptes només pot dur-se a terme si venen acompanyades amb de l'informe de verificació.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual se suspèn el dipòsit dels comptes anuals de l'exercici 2019 d'una societat, per no acompanyar amb-se l'informe de l'auditor de comptes inscrit amb caràcter voluntari.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

Els anuncis de l'acord d'escissió, no poden ser anteriors a la data de celebració de la junta general que l'acordi, ja que els creditors tenen dret d'obtenir el text íntegre de l'acord adoptat des de la publicació dels anuncis, ja que el dret d'oposició es fonamenta en el coneixement que es proporciona als creditors, a l'efecte de ponderar si fan ús o no del dret d'oposició que els reconeix l'ordenament.

Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona núm. XI a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'escissió parcial d'una societat.

Fecha: 
divendres, 18 desembre, 2020

Pàgines