Avís Legal

1. Informació general

L'Il·lustre Col·legi de Notarial de Catalunya amb CIF núm. Q-0863002-B i domicili al carrer Notariat, núm. 4, 08001 Barcelona, Espanya. Telèfon: 93 317 48 00 . Fax: 93 302 63 31.

 

2. Objecte

La present pàgina web (http://www.notarisdecatalunya.org), és propietat de l'IL·LUSTRE COL·LEGI NOTARIAL DE CATALUNYA (d'ara endavant, CNC), ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els col·legiats del CNC, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Corporació.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les citades Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal.

És per això, que el CNC recomana que l'usuari les llegeixi detinguda i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la citada pàgina web ja que aquestes poden patir alguna/s modificacions.

En aquest sentit, el CNC es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense que calgui cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de tots aquells elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 

3. Accés al web

L'usuari pot accedir de manera gratuïta i lliure a la pàgina web excepte, en allò relatiu al cost de la connexió mitjançant la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractat pel seu propi compte.

Per la seva banda, el CNC requereix de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport mitjançant xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament, no li correspon, per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, el CNC es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

L'esmentada interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, els qui podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, el CNC no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en cas que concorrin les citades causes, per la qual cosa en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats al CNC en aquest sentit.

 

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'esmentat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el CNC posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb fins lesius de béns del CNC que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) del CNC o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i quan calgui, el CNC informarà a l'usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web. L'usuari haurà d’abstenir-se d'obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents d’aquells que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o d’aquells que s'utilitzin habitualment a Internet.

En aquest sentit, es prega a l'usuari que presti atenció a aquests missatges d'avís ja que el CNC no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de manera indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que es presten als usuaris que, en qualsevol forma, permeten la divulgació de continguts per part de l'usuari mitjançant la pàgina web, aquells que altres que es puguin oferir en el futur, els usuaris s'obliguen a fer un ús d’aquests conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

 

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari pel CNC com a informació pròpia o, en el seu cas, de tercers. D'aquesta manera, el CNC posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. El text imprès preval en cas de divergència amb la versió electrònica.

 

6. Enllaços a la pàgina web

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web del CNC a la seva pròpia haurà d'estar prèviament autoritzat, a aquest efecte, per escrit pel CNC i a més, a títol enunciatiu complir les següents obligacions:

(I) L'enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal i no podrà reproduir-la de cap forma.

(II) Està prohibit establir marcs de qualsevol tipus que envolten la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis, productes a través d'adreces d'Internet diferents de les de la present pàgina web.

(III) En cap cas, es realitzaran des de l'enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CNC, els seus col·legiats o membres del personal sobre la qualitat dels serveis que ofereix en tot el territori de l'Estat.

(IV) El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del CNC dins del seu propi lloc web, excepte en els casos expressament autoritzats pel CNC.

(V) L'enllaç o la pàgina de l'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis morals i l'ordre públic.

 

7. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programes, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'continguts'), són propietat intel·lectual del CNC o en el seu cas, de tercers, excepte que s'especifiqui el contrari.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del CNC o en el seu cas, de tercers, excepte que s'especifiqui el contrari.

L'usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat del CNC o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant l'anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

8. Responsabilitat

En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CNC pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

 

8.1. Accés a la pàgina web

El CNC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

 

8.2. De la qualitat del servei

L'accés al portal no implica l'obligació per part del CNC de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

CNC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

 

8.3. Dels continguts

El CNC posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest.

CNC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el portal.

 

8.4. Dels enllaços

El servei d'accés al portal inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, CNC actua com a prestador de serveis d'intermediació d'acord amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l'hi a CNC d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència d'enllaços ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de CNC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

CNC no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CNC.

 

9. Protecció de Dades i Privadesa

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, CNC informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat creat i sota la responsabilitat de CNC, amb les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre Lloc Web (en el moment del seu registre o quan remeti un formulari o realitzi la seva consulta, comentari o sol·licitud), amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre serveis i novetats que considerem del seu interès.

CNC tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'informar al públic en general i promocionar les seves activitats. CNC cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris per la qual cosa en el cas que l'Usuari no faciliti les dades corresponents, CNC podrà denegar el corresponent servei.

L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic info@catalunya.notariado.org o al COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA., Notariat, núm. 4, 08001 Barcelona.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

CNC adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persona físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual deroga la directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), de 13 de desembre, és a dir, les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals, tenint en compte en qualsevol moment de l'estat de la tecnologia. No obstant això, les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

 

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i el CNC acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.