colecciones

La Notaria

Fecha:
octubre

Dret català

Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades. En la primera s'analitza el testament i les seves classes (obert, tancat, "ológrafo") amb una especial atenció de la capacitat per testar i del nou procediment d'adveració notarial del testament "ológrafo". S'analitzen igualment unes altres formes de disposició unilateral (codicils, memòries testamentàries, testaments especials, etc). Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades.

Autor: Martin Garrido Melero
Fecha:
març

Notariat Avui

Els supòsits de pluralitat de fiadors «d'un mateix deutor i per un mateix deute» reben diferent tractament en Dret comparat. Aquest treball pretén contrastar, des de la perspectiva dels efectes de la pluralitat de fiadors davant el creditor i del dit «benefici de divisió», el model adoptat pel Code civil francès – seguit posteriorment pel Code civil de Québec i l'escollit pel Codi civil espanyol.

Autor: M.ESPERANÇA GINEBRA MOLINS
Fecha:
juny

Premi Puig Salellas

Edició 2020
Mª. del Carmen Gete-Alonso y Calera
OBRA ESCOLLIDA

Autor: Mª. del Carmen Gete-Alonso y Calera
Fecha:
desembre

Altres llibres

L'obra recull els materials de la doble Jornada sobre «Previsió i transmissió intergeneracional del patrimoni al marge de la successió. Encaix jurídic (i consolidació?) dels will substitutes a Espanya», que va tenir lloc en les seus del Col·legi Notarial de Catalunya (Barcelona) i de l'Il·lustre Col·legi Notarial de les Illes Balears (Palma de Mallorca) els dies 10 i 12 de desembre de 2019, respectivament.

Autor: Jaume Tarabal Bsch
Fecha:
maig