colecciones

La Notaria

Fecha:
octubre 2021

Dret català

Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades. En la primera s'analitza el testament i les seves classes (obert, tancat, "ológrafo") amb una especial atenció de la capacitat per testar i del nou procediment d'adveració notarial del testament "ológrafo". S'analitzen igualment unes altres formes de disposició unilateral (codicils, memòries testamentàries, testaments especials, etc). Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades.

Autor: Martin Garrido Melero
Fecha:
març 2021

Notariat Avui

Els supòsits de pluralitat de fiadors «d'un mateix deutor i per un mateix deute» reben diferent tractament en Dret comparat. Aquest treball pretén contrastar, des de la perspectiva dels efectes de la pluralitat de fiadors davant el creditor i del dit «benefici de divisió», el model adoptat pel Code civil francès – seguit posteriorment pel Code civil de Québec i l'escollit pel Codi civil espanyol.

Autor: M.ESPERANÇA GINEBRA MOLINS
Fecha:
juny 2021

Premi Puig Salellas

Edició 2019
Joan Egea i Fernández
OBRA ESCOLLIDA

Autor: Joan Egea i Fernàndez
Fecha:
maig 2021

Altres llibres

Autor: Diana Marín Consarnau
Fecha:
abril 2021