colecciones

La Notaria

Fecha:
juliol

Dret català

Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades. En la primera s'analitza el testament i les seves classes (obert, tancat, "ológrafo") amb una especial atenció de la capacitat per testar i del nou procediment d'adveració notarial del testament "ológrafo". S'analitzen igualment unes altres formes de disposició unilateral (codicils, memòries testamentàries, testaments especials, etc). Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades.

Autor: Martin Garrido Melero
Fecha:
març

Notariat Avui

Els supòsits de pluralitat de fiadors «d'un mateix deutor i per un mateix deute» reben diferent tractament en Dret comparat. Aquest treball pretén contrastar, des de la perspectiva dels efectes de la pluralitat de fiadors davant el creditor i del dit «benefici de divisió», el model adoptat pel Code civil francès – seguit posteriorment pel Code civil de Québec i l'escollit pel Codi civil espanyol.

Autor: M.ESPERANÇA GINEBRA MOLINS
Fecha:
juny

Premi Puig Salellas

Edició 2021
Quaranta anys d'evolució
del dret català a les Jornadas de Tossa
JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSAEdició 2021
Quaranta anys d'evolució
del dret català a les Jornadas de Tossa

Autor: Col·legi Notarial de Catalunya
Fecha:
maig

Altres llibres

Autor: José-Antonio Linage Conde
Fecha:
octubre