Dret català

Data:
març
Autor:
Martin Garrido Melero

Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades. En la primera s'analitza el testament i les seves classes (obert, tancat, "ológrafo") amb una especial atenció de la capacitat per testar i del nou procediment d'adveració notarial del testament "ológrafo". S'analitzen igualment unes altres formes de disposició unilateral (codicils, memòries testamentàries, testaments especials, etc). Aquesta monografia consta de dues parts diferenciades.

Data:
març
Autor:
Juan Gómez Martínez

La curta vida de la institució de la propietat horitzontal a Catalunya s'inicia amb la publicació el 2006 del llibre V del Codi Civil de Catalunya. Catalunya se separa llavors per primera de la normativa estatal que havia governat les comunitats de propietaris de tot l'Estat des de 1960. Però aquesta separació és purament formal, la legislació catalana manté substancialment els principis configuradors de la propietat horitzontal que conté la normativa estatal.

Data:
setembre

Aquesta obra se centra, especialment des de la perspectiva del Dret civil català, en el concepte, examen i regulació legal de les diferents classes de famílies monoparentals i d'unes altres possibles relacions de convivència, amb o sense domesticitat comuna, i tracta, en les seves fases prèvies i posteriors, sobre el seu respectiu estatut i règim jurídic, personal, patrimonial, familiar, parental, de la filiació i sucesorio.En el volum primer s'estudia i l concepte i classes de família mico - parental en les seves perspectives sociològica, doctrinal, i legal i s'examina l

Data:
gener


Data:
novembreEn esta obra se ofrece un análisis de los derechos reales de garantía de carácter posesorio en el Derecho Civil Catalán. Tras un examen general se ofrece un estudio exhaustivo, teórico y práctico de la retención, la prenda y la anticresis.


Data:
juny
Autor:
Javier Micó Giner
Derechos reales

Vol. II: Elemento formal, régimen de derechos y obligaciones y aspectos registrales y fiscales

Data:
juny
Autor:
Javier Micó GinerDerechos reales

Vol. I: Aspectos generales y elementos personales y reales

Pàgines