Familias monoparentales y relaciones de convivencia Volumen I

Aquesta obra se centra, especialment des de la perspectiva del Dret civil català, en el concepte, examen i regulació legal de les diferents classes de famílies monoparentals i d'unes altres possibles relacions de convivència, amb o sense domesticitat comuna, i tracta, en les seves fases prèvies i posteriors, sobre el seu respectiu estatut i règim jurídic, personal, patrimonial, familiar, parental, de la filiació i sucesorio.En el volum primer s'estudia i l concepte i classes de família mico - parental en les seves perspectives sociològica, doctrinal, i legal i s'examina la monoparentalitat a causa de viduïtat i a causa de crisi matrimonials (separació de fet, separació legal, divorci i nul·litat matrimonial).En i l volum segon s'analitzen, la monoparentalitat a causa d'extinció de les unions estables de parella, la monoparentalitat directa en solitari o per elecció, unes altres formes de convivència, amb o sense domes­ticitat comú, i les relacions convivencials d'ajuda mutua.En el volum tercer, amb i l fi de complementar la panoràmica de l'estatut jurídic personal, patrimonial i successori d'aquestes famílies i relacions convivencials, s'exposen els fonaments del marc legal “comú "de determinades institucions pròpies del Dret familiar i successori català que també són aplicables gen jònec (exercici de la potestat parental; determinació i impugnació de la filiació; problemàtica de les tècniques de reproducció assistida; adopció; actes i negocis d'última voluntat; i qüestions vàries relatives a l'iter successori).En nom a facilitar una millor visió de conjunt de les matèries examinades s'efectuen les remissions al Dret civil comú, Dret interregional privat, Dret internacional priveu o i Dret comunitari, i es té en compte la legislació estatal de caràcter bàsic o de competència exclusiva estatal així com la doctrina i jurisprudència dels tribunals.

Data: 
setembre
Col-lecció: