Familias monoparentales y relaciones de convivencia Volumen I

Aquesta obra se centra, especialment des de la perspectiva del Dret civil català, en el concepte, examen i regulació legal de les diferents classes de famílies monoparentals i d'unes altres possibles relacions de convivència, amb o sense domesticitat comú, i tracta, en les seves fases prèvies i posteriors, sobre el seu respectiu estatut i règim jurídic, personal, patrimonial, familiar, parental, de la filiació i successori.En el volum primer s'estudia el concepte i classes de família monoparental en les seves perspectives sociològica, doctrinal, i legal i s'examina la monoparentalidad a causa de viduïtat i a causa de crisi matrimonials (separació de fet, separació legal, divorci i nul·litat matrimonial).En el volum segon s'analitzen, la monoparentalidad a causa d'extinció de les unions estables de parella, la monoparentalidad directa en solitari o per elecció, unes altres formes de convivència, amb o sense domesticitat comú, i les relacions convivencials d'ajuda mútua.En el volum tercer, amb e l fi de complementar la panoràmica de l'estatut jurídic personal, patrimonial i successori d'aquestes famílies i relacions convivencials, s'exposen els fonaments del marc legal " comú " de determinades institucions pròpies del Dret familiar i successori català que també són d'aplicació general (exercici de la potestat parental; determinació i impugnació de la filiació; problemàtica de les tècniques de reproducció assistida; adopció; actes i negocis d'última voluntat; i qüestions diverses relatives a l'iter successori).En nom a facilitar una millor visió de conjunt de les matèries examinades s'efectuen les oportunes remissions al Dret civil comú, Dret interregional privat, Dret interregional privat i Dret comunitari, i es té en compte la legislació estatal de caràcter bàsic o de competència exclusiva estatal així com la doctrina i jurisprudència dels tribunals.

Data: 
maig
Col-lecció: