Resoluciones

No cap el dipòsit dels comptes anuals aprovades, corresponents a un exercici determinat, si no consten prèviament dipositades les d'exercicis anteriors. Cal perquè es produeixi la reobertura del Registre la presentació a dipòsit dels tres últims exercicis pel que fa als que s'hagi produït l'efecte de tancament.

Resolució de 18 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra les notes de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva, per les quals es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent als exercicis 2018, 2019 i 2020.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021

No pot formar part de les activitats que integren l'objecte social d'una societat de capital una activitat si falta l'acreditació de l'autorització que per a aquesta activitat exigeix la legislació especial aplicable.

Resolució de 17 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual es rebutja la inscripció de determinada activitat com a integrant de l'objecte social.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021

Els estatuts d'una societat, després d'haver proclamat la gratuïtat del càrrec d'administrador, poden disposar la retribució de l'administrador per uns altres serveis o per la seva vinculació laboral per a l'acompliment d'unes altres activitats alienes a l'exercici de les facultats de gestió i representació inherents a aquell càrrec, sempre que quedi suficientment clar que es tracta d'aquestes altres funcions.

Resolució de 16 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de La Corunya, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una companyia, en relació amb la retribució dels administradors.

Fecha: 
divendres, 3 desembre, 2021

Es resol no practicar la inscripció de determinats articles estatutaris d'una mutualitat: article 39.1 del RD 1430/2002, disposa que «la junta directiva constarà del nombre de membres que determini cada estatut», no podent estimar-se complerta amb la mera referència al màxim de components que pogués tenir i en tractar-se d'entitats d'interès públic, hauran de tenir una comissió d'auditoria de conformitat amb el prescrit en l'article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital.

Resolució de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil accidental VIII de Madrid, per la qual es resol no practicar la inscripció de determinats articles estatutaris segons la redacció aprovada en l'assemblea general d'una mutualitat i elevats a públic en escriptura.

Fecha: 
dilluns, 22 novembre, 2021

Pàgines