Resoluciones

Es tracta d'una societat que va estar en dissolució, però que ha estat reactivada en virtut d'acords adoptats per la junta general de la companyia, havent estat inscrita al Registre Mercantil la reactivació. No estant registralment la societat en situació de dissolució i liquidació, no procedeix la inscripció del nomenament de liquidador presentat a inscripció (article 11 del Reglament del Registre Mercantil).

Resolució de 15 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil VI de Madrid, per la qual es denega la inscripció del nomenament d'un liquidador.

Fecha: 
dijous, 29 juliol, 2021

Es pretén la inscripció d'una escriptura de dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una societat de responsabilitat limitada unipersonal. La sòcia única inscrita ha mort amb anterioritat als acords adoptats, que es diuen presos pel mateix recurrent com a representant de la comunitat hereditària. La constància al Registre Mercantil de la identitat del soci únic i del concurs de la seva herència jacent es presenta com un obstacle difícil de franquejar sense una modificació prèvia de les situacions en què se sustenten

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Lugo, per la qual es denega la inscripció de la dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una companyia mercantil.

Fecha: 
dilluns, 26 juliol, 2021

Pàgines