Resoluciones

L'acord pel qual es duu a terme la modificació estatutària en els termes expressats ha estat adoptat en junta general universal per la totalitat dels socis que representen la totalitat del capital social, no cap sinó revocar la nota de qualificació amb estimació del recurs.

Resolució de 21 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil VIII de Madrid, per la qual es rebutja la sol·licitud d'inscripció d'un acord de modificació d'estatuts d'una societat.

Fecha: 
dilluns, 25 juliol, 2022

La Llei de Societats de Capital no supedita expressament l'eficàcia de l'acord d'exclusió a la seva notificació al soci exclòs, per la qual cosa no pot negar-se eficàcia - almenys, en certs aspectes - a aquest acord des del moment de la seva adopció per la junta general (cfr. article 159.2 d'aquesta Llei), amb la consegüent obertura del procés de liquidació de la quota corresponent al soci exclòs

Resolució de 13 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil VI de València a inscriure l'escriptura d'elevació a públic d'acords adoptats per la junta general d'una societat.

Fecha: 
dijous, 7 juliol, 2022

Si la societat considera que existeix causa legal perquè es procedeixi a la revocació de la designació de l'auditor i la designació d'un diferent, (vinya. articles 26 i 264.3 de la Llei de Societats de Capital i 22.2 de la Llei 22/2015, de 20 juliol, d'Auditoria de Comptes), ha d'iniciar el procediment oportú (vinya. article 350 i següents del Reglament del Registre Mercantil), en què pot al·legar els motius que estimi procedents

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Huelva, per la qual es rebutja la inscripció d'una designació d'auditor voluntari per als exercicis 2020 i 2021.

Fecha: 
dijous, 7 juliol, 2022

L'oferiment al soci de diferents locals per concórrer a la junta no suposa que el desenvolupament de la reunió es produeixi en diversos llocs, sinó que se celebrarà en un únic lloc, el designat en la convocatòria, amb possibilitat també que els socis es connectin telemàticament a l'assemblea a través dels mecanismes habilitats per la mateixa societat en unes altres ubicacions, també assenyalades a la convocatòria. I en aquest context, troba sentit la menció estatutària dirigida a remarcar la unicitat de celebració en la localitat del domicili social.

Resolució de 6 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles II de Barcelona d'una escriptura de constitució de societat de responsabilitat limitada, respecte a la redacció de l'article estatutari corresponent a l'assistència telemàtica a les juntes generals.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

No procedeix dur a terme un pronunciament en relació amb documents que no es van posar a disposició del registrador de la Propietat o Mercantil al temps de dur a terme la seva qualificació

Resolució de 7 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil III de Madrid, per la qual es rebutja la inscripció de l'acord de designació d'auditor d'una societat anònima.

Fecha: 
dimecres, 29 juny, 2022

La diferent solució normativa pel que fa als efectes del tancament registral per manca de dipòsit de comptes i per baixa en l'Índex d'en relació amb el cessament i renúncia d'administradors, està plenament justificada, atès que en el segon cas es produeix per un incompliment d'obligacions fiscals per part de la societat, acreditat per certificació de l'Administració Tributària, de les quals pot respondre l'administrador, per la qual cosa no ha de facilitar-se la seva desvinculació davant tercers

Resolució de 30 de maig de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil II d'Alacant, per la qual se suspèn la inscripció parcial sol·licitada d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials.

Fecha: 
divendres, 24 juny, 2022

Ha de complir-se el requisit de legitimació notarial de les firmes amb què les persones titulars dels càrrecs corresponents subscriguin les certificacions d'acords socials que s'incorporin a l'escriptura d'elevació a públic.

Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles II de Granada, en relació amb una escriptura d'elevació a públic d'acords socials, pel defecte de no constar legitimades les firmes de president i secretària en la certificació on consten els acords solemnitzats.

Fecha: 
dilluns, 28 març, 2022

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats, no podrà practicar cap seient en el full obert a la societat afectada, fora de perill les excepcions 276 i 277 del Reglament de l'impost de societats. I produït tal tancament, ni tan sols pot inscriure's – com pretén la recurrent – el cessament de l'administradora.

Resolució de 18 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual resol no practicar la inscripció d'una escriptura de renúncia al càrrec d'administrador únic per trobar-se la societat de baixa provisional en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda, i per haver-hi-li estat revocat el número d'identificació fiscal.

Fecha: 
dimecres, 16 febrer, 2022

Pàgines