Resoluciones

No es poden entendre auditades els comptes socials quan l'auditor manifesta no poder expressar una opinió sobre els comptes anuals, perquè l'objectiu de la llei és obtenir mitjançant l'informe de l'auditor una opinió tècnica expressada en forma clara i precisa sobre els comptes de la societat, bé sigui favorable, amb excepcions, desfavorable o denegada.

Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles de Ciudad Real, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2021.

Fecha: 
dijous, 2 novembre, 2023

El Reglament del Registre Mercantil exigeix no ja l'aprovació de les actes de la junta general (articles 97.1.8a, 99, 109, 112 i 113), sinó que en les certificacions que se n'expedeixin a efectes registrals consti de forma expressa la data i el sistema o el mode d'aprovació, llevat que es tracti d'actes notarials (article 112.1), cosa que no és el cas.

Resolució de 26 de setembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles III de Pontevedra, per la qual rebutja la sol·licitud d'inscripció de una escriptura delevació a públics dacords de dissolució i liquidació.

Fecha: 
dimecres, 1 novembre, 2023

Ha de decidir-se en aquest expedient sobre la inscripció d'una ampliació de capital mitjançant aportació dinerària en una societat de responsabilitat limitada, en la qual el certificat bancari acreditatiu del desemborsament és anterior en més de dos mesos a la data d'atorgament de l'escriptura, però no a la de celebració de la junta general en què va decidir l'augment.

Resolució de 5 de setembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació negativa emesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Cadis, en relació amb l'escriptura d'ampliació del capital social d'una companyia a causa del termini de vigència d'una de les certificacions que acrediten el desemborsament.

Fecha: 
dimecres, 25 octubre, 2023

Pàgines