Transcorregut el termini sense haver comparegut l'auditor designat, o si aquest hagués rebutjat el nomenament o la seva notificació, el Registrador Mercantil procedirà a un nou nomenament, caducant l'anterior. Si el Registrador Mercantil designa successivament a tres auditors i cap d'ells compareix o rebutgen el nomenament o la notificació, el registrador procedirà al tancament de l'expedient llevat de justa causa degudament acreditada. El tancament de l'expedient no impedirà la producció dels efectes legalment previstos per al supòsit d'auditoria obligatòria

Fecha: 
dimarts, 26 juliol, 2022