Si la societat considera que existeix causa legal perquè es procedeixi a la revocació de la designació de l'auditor i la designació d'un diferent, (vinya. articles 26 i 264.3 de la Llei de Societats de Capital i 22.2 de la Llei 22/2015, de 20 juliol, d'Auditoria de Comptes), ha d'iniciar el procediment oportú (vinya. article 350 i següents del Reglament del Registre Mercantil), en què pot al·legar els motius que estimi procedents

Fecha: 
dijous, 7 juliol, 2022