S'analitza si inscriptible la disposició dels estatuts d'una societat de responsabilitat limitada segons la qual les juntes generals hauran de ser convocades mitjançant carta remesa per correu certificat amb justificant de recepció, i amb una antelació, llevat de per als casos de transformació, fusió, cessió i escissió, de quinze dies. No és inscriptible perquè no deixa fora de perill el que estableix l'article 98 de la Llei 3/2009 sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, que per al trasllat internacional del domicili social imposa la convocatòria mitjançant anunci en el BORM i en un dels diaris de gran circulació en la província del domicili, amb dos mesos d'antelació a la data de celebració de la junta.

Fecha: 
dimecres, 3 novembre, 2021