Es solicita una ampliació de capital desembossada mitjançant l'aportació per part d'un divorciat d'un habitatge, la titularitat li correspon privativament, peró que es troba gravada amb un dret d'ús a favor dels fills comuns i a l'excònjuge (art 96 CC). Un fundador pot aportar drets contingents, anul·lables o litigiosos, sempre que tinguin contingut patrimonial avaluable econòmicament ex articles 58 i 59 de la LSC, per bé que, de perjudicar-se l'aportació efectuada, entraran en aplicació les regles de responsabilitat solidària de socis i administradors per la sobrevaloració ex articles 73 i següents LSC.

Fecha: 
dijous, 28 octubre, 2021