Resoluciones

-

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XXIII de Madrid a practicar la inscripción de una escritura de constitución de sociedad.

Date: 
Wednesday, 5 May, 2021

-

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación emitida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una reducción de capital social por amortización de acciones por falta de desembolso de dividendos pasivos tras la celebración infructuosa de subasta notarial de los títulos.

Date: 
Wednesday, 28 April, 2021

Una societat presenta per al seu dipòsit els comptes anuals, aportant entre els documents comptables a dipositar, el relatiu als prestadors de serveis. El registrador denega la inscripció perquè faltaria la inscripció de la mercantil en el Registre de Prestacions de Serveis a Societats i Fideïcomisos.

Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil I de València a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat relatives a l'exercici de 2019.

Date: 
Thursday, 22 April, 2021

Només existeix l'obligació de declarar les persones físiques que ostentin més d'un 25% del capital d'una societat; però si complint amb aquesta obligació, en el cas es declara un soci que ostenta el 75%, voluntàriament, per part de la societat, s'afegeix a l'altre soci que ostenta el 25% restant, res se li pot objectar, ja que amb això s'aconseguirà que el Registre de Titularitats Reals sigui més complet.

Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil V de València a practicar el dipòsit de comptes anuals d'una societat relatives a l'exercici de 2019.

Date: 
Thursday, 22 April, 2021

Pages