Resoluciones

El present recurs té com a objecte la negativa a practicar una anotació preventiva de demanda derivada d'un procediment ordinari en el qual una comunitat de propietaris sol·licitava que es condemnés a la demandada a abonar una determinada quantitat de diners. El registrador estima que l'objecte de la demanda no és susceptible d'anotació, de conformitat amb l'article 42.1.º de la Llei Hipotecària.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Marbella núm. 1 a practicar una anotació preventiva de demanda.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Es discuteix en el present expedient si escau rectificar una inscripció ja practicada mitjançant la presentació d'una instància privada, amb signatura legitimada, per un dels hereus del cònjuge de la titular registral ja morta.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'El Puerto de Santa María núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància privada per la qual se sol·licita la rectificació del caràcter amb què consta inscrita una finca registral.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

Es planteja en aquest expedient si és possible cancel·lar les hipoteques i totes les altres càrregues que graven una finca registral per mitjà d'una instància privada subscrita pel titular registral de la finca, en la qual sol·licita aquesta cancel·lació "per declaració judicial d'extinció dels drets o anotacions inscrites", entenent el sol·licitant que procedeix aquesta cancel·lació per haver estat concedit a donya M. D. M. E.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gandia núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació d'inscripcions d'hipoteca i altres càrregues vigents sobre una finca.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

El registrador analitza en la qualificació els comptes de liquidació de la massa de l'herència del causant, entenent que hi ha error en computar els actius 17 i 18 de l'inventari al 100 %, quan degué ser al 50 %, com resulta de la pàgina 26 del quadern particional.

Resolució d'1 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Múrcia núm. 6, per la qual es suspèn la inscripció de l'escriptura de protocol·lització i aprovació d'operacions particionales.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

És objecte d'impugnació, atorgada el dia 4 de novembre de 2011, i no el dia 6 de novembre de 2024 com per error s'expressa en la qualificació registral impugnada, es va formalitzar la cessió del ple domini de determinada finca a canvi de pagar a la cedent una renda vitalícia consistent en la pensió de cent euros mensuals. La cedent va ser declarada incapaç en sentència de data 12 de gener de 2015.

Resolució de 6 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Motril núm. 2 a inscriure una escriptura de cessió onerosa amb constitució de renda vitalícia.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

És objecte del present recurs, atorgada el dia 5 d'abril de 2022, l'ara recurrent accepta el llegat d'usdefruit universal ordenat al seu favor pel seu espòs, do A. B. R., i pren possessió del mateix respecte de determinada finca.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Armilla a inscriure una escriptura d'adjudicació de llegat.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

Lo presento recurso tiene miedo objeto una escritura otorgada en el año 2011 en la que, los que ostentaban la titularidad registral de la finca 30.158 de Ontinyent en aquella fecha, segregaron de la misma una porción de terreno y extinguieron la comunidad en que se hallaban, adjudicando la finca segregada a dos de los cotitulares y la finca resto al otro copropietario.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Ontinyent, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació i extinció de comunitat.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

La present Resolució té per objecte una escriptura de novació de préstec hipotecari subjecta a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Resolució de 29 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Illescas núm. 1, per la qual es qualifica negativament una escriptura de novació de préstec hipotecari.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

És objecte d'aquest expedient decidir si escau la rectificació de la descripció, i la inscripció la representació gràfica cadastral de la finca registral 6.128, amb caràcter previ a una declaració d'obra nova, després de la tramitació de l'oportú expedient.

Resolució de 28 de febrer de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Chiclana de la Frontera núm. 1, per la qual es qualifica negativament la inscripció d'una declaració d'obra nova, prèvia tramitació d'un expedient previst en l'article 199 de le Llei Hipotecària.

Fecha: 
dimecres, 20 març, 2024

Pàgines