El títol objecte de la qualificació impugnada és una escriptura de compravenda en l'atorgament de la qual la societat compradora està representada per un apoderat. En aquesta escriptura el notari autoritzador expressa que les facultats de dita apoderada resulten de l'escriptura de poder especial que es ressenya, autoritzada pel mateix notari, i que jutja suficients tals facultats representatives acreditades per a l'atorgament aquesta escriptura de compravenda.

Fecha: 
dimecres, 17 abril, 2024