Resoluciones

És objecte d'aquest expedient decidir si escau incorporar la referència cadastral manifestada pels compareixents en una escriptura de "rectificació d'una altra i herència", quan de la certificació cadastral protocol·litzada resulta una alteració descriptiva de la finca que no es titula en l'escriptura objecte de qualificació.

Resolució de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat accidental de Sepúlveda-Riaza, per la qual es qualifica negativament la incorporació d'una referència cadastral respecte d'una finca inscrita.

Fecha: 
dijous, 28 desembre, 2023

Es debat en el present recurs si és inscriptible una escriptura de declaració d'obra nova, en l'apartat segon de la qual es diu que a l'efecte d'acreditar la legalitat urbanística resulten els metres quadrats construïts i antiguitat de la construcció de la certificació cadastral incorporada (on consta que és de l'any 2015). Així mateix s'incorpora llicència de primera ocupació-liquidació definitiva expedit per l'Ajuntament de Miranda de Ebro

Resolució de 29 de novembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Miranda de Ebro, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra nova.

Fecha: 
dijous, 28 desembre, 2023

La qüestió objecte del present recurs és la relativa a determinar si és suficient, per a aixecar el tancament registral, la presentació i liquidació per l'Impost sobre Successions i Donacions de l'herència on s'integren els béns llegats.

Resolució de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Nules núm. 2, per la qual se suspèn la qualificació d'una escriptura pública de partició d'herència per no acreditar-se el pagament de l'Impost d'una declaració d'obra nova en el títol presentat.

Fecha: 
dimecres, 27 desembre, 2023

Mitjançant l'escriptura com a objecte del present recurs s'eleven a públic els acords de la societat "Valdárrago, S.L." pels quals aquesta es va escindir totalment i es van constituir dues noves societats denominades "Inversions Roure Alt, S.L." i "Occidens Terra, S.L."

Resolució de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil XIV de Madrid a inscriure l'escriptura d'escissió d'una societat.

Fecha: 
dimecres, 27 desembre, 2023

En la referida escriptura, la qualificació de la qual és objecte del present recurs, donya A. P. s. accepta l'herència causada per la seva tia donya E. S. M. i, "en l'exercici del dret de transmissió recollit en l'article 1006 del Codi Civil, accepta l'herència de don J. S. M.", i s'adjudica l'únic ben deixat pels causants.

Resolució de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Granada núm. 7 a inscriure una escriptura d'adjudicació d'herència.

Fecha: 
dimecres, 27 desembre, 2023

Ha de decidir-se en el present expedienti si és o no inscriptible l'adjudicació d'una finca rústica mitjançant un conveni regulador, aprovat el dia 21 d'abril de 2023 per sentència de divorci de mutu acord.

Resolució de 4 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat d'Astorga a inscriure l'adjudicació de determinada finca mitjançant conveni regulador dels efectes d'un divorci.

Fecha: 
dimecres, 27 desembre, 2023

Es debat en aquest recurs la possibilitat de cancel·lar una hipoteca unilateral inscrita a favor de l'Agència Tributària, no acceptada per aquesta, per haver transcorregut més de dos mesos des del requeriment efectuat al creditor per a l'acceptació, havent-se realitzat aquest a través de la Seu Electrònica del seu portal.

Resolució de 5 de desembre de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 16, per la qual se suspèn la cancel·lació d'una hipoteca unilateral.

Fecha: 
dimecres, 27 desembre, 2023

Pàgines