Resoluciones

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una certificació d'acta d'adjudicació de béns mitjançant subhasta. En Dret espanyol, en cas que s'hagi pactat el règim econòmic-matrimonial de separació de béns, és necessari acreditar la prèvia indicació en el Registre Civil de l'escriptura de capitulacions matrimonials perquè un bé adquirit per un dels cònjuges pugui ser inscrit amb caràcter privatiu a favor seu.

Resolució de 10 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat interina d'Albarrasí, per la qual se suspèn la inscripció d'una certificació de l'acta d'adjudicació de béns mitjançant subhasta.

Date: 
Monday, 5 December, 2022

Es denega l'expedició d'una nota simple informativa, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica, sent evident que les sol·licituds de notes simples en cap cas són objecte de presentació.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Guía d'Isora, per la qual es denega l'expedició d'una nota simple informativa.

Date: 
Monday, 5 December, 2022

Es denega l'expedició d'una nota simple informativa, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica, sent evident que les sol·licituds de notes simples en cap cas són objecte de presentació.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat accidental d'Arona, per la qual es denega l'expedició d'una nota simple informativa.

Date: 
Monday, 5 December, 2022

La tramitació del procediment d'expedició de notes simples ha d'ajustar-se al mitjà escollit des de la seva iniciació fins a la seva conclusió amb la posada a disposició de la nota simple emesa. En el supòsit d'aquest expedient, pel que sembla, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica. Procedeix confirmar la nota de qualificació negativa.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Guía d'Isora, per la qual es denega l'expedició d'una nota simple informativa.

Date: 
Monday, 5 December, 2022

No és necessari que els particulars d'una successió universal societària constin relacionats en una escriptura de novació o cancel·lació d'hipoteca, als efectes de complir amb els requisits del tracte successiu abreujat, sinó que és suficient amb que aquestes circumstàncies constin en unes altres inscripcions del propi Registre de la Propietat en què ha de practicar-se la cancel·lació o resultin de la consulta al Registre Mercantil.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Saragossa núm. 8, per la qual se suspèn la pràctica d'una novació d'hipoteca, per faltar la prèvia inscripció de la indicada hipoteca a favor de l'entitat creditora que atorga la cancel·lació.

Date: 
Monday, 5 December, 2022

Després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, constant oposició de dos dels destinataris notificats, el registrador va suspendre la inscripció de la georeferenciació pretesa pel promotor. Posteriorment, el promotor presenta uns documents privats contenint determinats acords o consentiments de delimitació amb els dos opositors, amb determinades firmes legitimades davant el registrador, sol·licitant que es reprengui el procediment i s'inscrigui la georeferenciació resultant.

Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Icod de los Vinos, per la qual se suspèn la inscripció de la georeferenciació d'una finca sol·licitada en el procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària.

Date: 
Friday, 2 December, 2022

Per bé que la nova norma redueix la majoria necessària en una comunitat en règim de propietat horitzontal per adoptar l'acord que limiti o condicioneu el lloguer turístic, no permet que aquesta excepció a la norma general de la unanimitat abast a uns altres acords relatius a uns altres usos dels habitatges o locals, com és el d'hostatgeria o habitatges turístics en règim diferent a l'específic derivat de la normativa sectorial turística, o residències d'estudiants, a què es refereix la norma estatutària debatuda.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Madrid núm. 25, per la qual se suspèn la inscripció de determinada clàusula dels estatuts d'una comunitat en règim de propietat horitzontal.

Date: 
Friday, 2 December, 2022

Pages