Resoluciones

En qualsevol cas de reinscripció com a conseqüència de la resolució d'una compravenda amb preu ajornat garantit amb condició resolutòria explícita és necessària la consignació de l'import que hagi de ser tornat a l'adquirent o – si hi hagués càrregues posteriors – que correspongui, per subrogació real, als titulars de drets extingits per la resolució (article 175.6.a del Reglament Hipotecari).

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat del Puerto de Santa María núm. 2, per la qual es rebutja la inscripció d'un manament judicial derivat d'un procediment ordinari.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

No pot fer-se constar en el Registre que una finca està pendent de delimitació, sense haver-se incoat l'oportú expedient de delimitació amb intervenció del titular registral.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de San Clemente, per la qual suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de delimitació de via pecuària.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 6, por la que se deniega la inscripción de una escritura de subsanación de una constitución de hipoteca inmobiliaria a favor del Estado.

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 6, por la que se deniega la inscripción de una escritura de subsanación de una constitución de hipoteca inmobiliaria a favor del Estado.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

En cas que el registrador, una vegada fetes les investigacions pertinents, conclogui que, al seu judici, no hi ha indicis de la doble immatriculació, haurà de rebutjar la continuïtat de la tramitació, quedant fora de perill la facultat dels interessats per acudir al procediment corresponent, en defensa del seu dret a l'immoble.

Resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alcázar de San Juan núm. 2, per la qual es denega l'inici de la tramitació d'un expedient de doble immatriculació. Es denega l'inici de la tramitació d'un expedient de doble immatriculació.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

No pot fer-se constar en el Registre que una finca està pendent de delimitació, sense haver-se incoat l'oportú expedient de delimitació amb intervenció del titular registral.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de San Clemente, per la qual suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de delimitació de via pecuària.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 98.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, en l'escriptura presentada el transmitent haurà de declarar expressament si s'ha realitzat o no en la finca transmesa alguna activitat potencialment contaminant del sòl. Sent una finca en què hi ha quota de participació sobre el sòl, però no solc pròpiament dit, no és donat fer activitat alguna (concepte d'activitat potencialment contaminant) que serveixi de base per a la declaració de sòl contaminat.

Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Cullera a inscriure una escriptura de compravenda. Mitjançant l'escriptura de la que la qualificació és impugnada es va formalitzar la compravenda d'un habitatge en la planta cinquena d'un edifici en règim de propietat horitzontal.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022

Pages