Resoluciones

En el caso de la segunda transmisión el precio de venta refleja un dato sensible, como es la capacidad económica de los compradores, que no puede incluirse en ninguna de las excepciones a la normativa de protección de datos antes citadas. El anuncio de posibles acciones judiciales no es motivo suficiente para enervar el derecho a la protección de datos

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Sant Cugat del Vallès n.º 2 a certificar el precio de venta recogido en un asiento de inscripción.

Date: 
Wednesday, 10 August, 2022

Lo que recíprocamente justifica que el ejercicio de los derechos de tanteo y retractos legales se acomoden de forma rigurosa a los requisitos y presupuestos legales que los amparan y legitiman “de no concurrir tales presupuestos y requisitos la propiedad afectada se libera de la constricción que tales derechos de adquisición preferente representan (…)”»

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Miranda de Ebro a inscribir una escritura de extinción de comunidad.

Date: 
Wednesday, 10 August, 2022

Se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament. Es tracta d'una anotació prorrogada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, resultant l'expedició de certificació en el procediment per una nota de data 16 de setembre de 2008.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 5, per la qual se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Se suspèn la inscripció d'una edificació declarada per antiguitat dins la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre perquè no s'aporta l'autorització administrativa exigida per la Llei de costes i el seu Reglament

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una declaració d'obra ubicada en zona de servitud del domini públic marítim-terrestre.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual es rebutja la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials

Es rebutja la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials per incompliment de la previsió de l'article 197 bis que exigeix la votació separada dels articles proposats i perquè afectant la modificació estatutària al règim de transmissió de les participacions, no conté el títol previsió alguna amb relació al dret de separació.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

La protecció dels drets de titulars inscrits imposa que el registrador rebutgi la inscripció del manament cancel·latori que, sense prejutjar la seva validesa en l'àmbit processal, no pot desplegar la seva eficàcia davant tercers inscrits que milloren el seu rang quant deixen d'estar subjectes a la limitació que per a ells implicava l'anotació ara inexistent.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Belmonte, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta d'adjudicació i manament de cancel·lació derivats d'un procés d'execució de títols judicials.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

La DGRN recomana que els registradors no incloguin en les notes simples ni en la certificacions registrals «advertències» sobre la possibilitat de doble immatriculació. El que ha de fer és actuar d'ofici com li ordena l'article 209 (notificar tal extrem als titulars registrals i deixar constància d'això mitjançant nota marginal en cada finca).

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Vicenç dels Horts núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació pretesa d'una nota d'inici d'expedient de doble immatriculació, per no constar iniciat tal expedient ni practicada tal nota.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Pages