Resoluciones

La registradora a la vista del recurso y de la facultad que le concede el artículo 327 de la Ley Hipotecaria en su párrafo sexto de rectificar su calificación, podría haber solicitado del recurrente la documentación original y evitar así el recurso

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 3, por la que se deniega la certificación del historial registral de una finca.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

Practicats els seients corresponents a judici del registrador, els mateixos es troben sota la salvaguarda judicial i no és possible, en el concret àmbit d'aquest expedient, revisar com es pretén la legalitat en la pràctica d'aquests seients ni de la qualificació positiva prèvia en què troben el seu fonament els efectes de legitimació que aquests seients generen.

Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la cancel·lació d'una immatriculació del registrador de la propietat de Petra, al no haver-se acreditat la publicació del corresponent edicte.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

El registrador de la Propietat denega la inscripció d'una escriptura d'adjudicació d'herència, exigint que ha d'acreditar-se fefaentment la inexistència d'hereus forçosos (fills dels desheretats pel testador). En el cas, en l'escriptura presentada i en l'acta notarial complementària, s'ha realitzat manifestacions específiques per les quals s'expressa que els desheretats faltaven de descendents al temps de l'obertura de la successió. No es considera el defecte.

Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat d'Albacete núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

El principi de tracte successiu exigeix que per a la inscripció d'una resolució judicial en el Registre que el procediment s'hagi adreçat contra el titular registral o contra els seus respectius hereus en cas que aquest titular hagi mort. El registrador exigeix que s'acrediti la data de defunció del causant, constant la defunció del titular registral a l'historial registral de la finca, es revoca la nota de qualificació.

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Moralzarzal, per la qual se suspèn la pràctica d'una anotació d'embargament.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

L'aportació d'un informe de validació cadastral és suficient per complir els requisits tècnics que permeten la inscripció en el Registre de la representació gràfica i la remissió de la informació corresponent per a la seva incorporació al Cadastre, i això independentment del fet que el resultat de la validació sigui positiu o negatiu.

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Granada núm. 6, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica de finca.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

De la normativa vigente en torno a la transmisión de derechos derivados de concesiones mineras, no cabe duda de la necesidad de autorización administrativa para su eficacia, como además se recuerda en la propia escritura de transmisión de derechos mineros objeto de calificación

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Narón, por la que se deniega la inscripción de una escritura de transmisión de derechos mineros.

Date: 
Tuesday, 2 August, 2022

Pages