Resoluciones

Es planteja en aquest expedient la inscripció d'una acta aprovatori d'expedient de represa de tracte successiu però es dona que no s'identifica la superfície objecte de cancel·lació corresponent a cadascuna d'aquestes finques originàries i que la inscripció sol·licitada de cancel·lació té menys de trenta anys d'antiguitat i no consta declarat en l'acta el compliment de l'exigit per l'article 202, paràgraf tercer, de la Llei Hipotecària.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Conca, per la qual suspèn la inscripció d'una acta aprovatori d'expedient de represa de tracte successiu.

Date: 
Friday, 2 December, 2022

Un error en els títols inscrits, que per a la seva esmena per la sola voluntat dels interessats requereix la prèvia rectificació d'aquests títols, ha d'acudir-se a les normes del Reglament Notarial esmentats, que exigeixen el consentiment de tots els atorgants.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Múrcia núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de rectificació de títols anteriors.

Date: 
Friday, 2 December, 2022

Formalitzant-se una segregació de finques inferiors a la unitat mínima de cultiu i no havent obtingut pronunciament favorable de l'Administració Agrària no pot procedir-se a la inscripció com sosté la registradora, per la qual cosa només en aquest sentit es confirma la seva qualificació. Mas havent-se aportat nova documentació cap iniciar novament el procediment de l'article 80 del Reial decret 1093/1997.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Benissa, per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació i extinció de condomini.

Date: 
Friday, 2 December, 2022

En l'expedient es debat al voltant del règim de protecció de creditors aplicable, en una societat de responsabilitat limitada, a una reducció de capital per amortització de participacions pròpies, prèviament adquirides per compra amb una antelació de gairebé tres anys a la data d'adopció de l'acord corresponent.

Resolució de 4 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació negativa emesa pel registrador mercantil XIII de Madrid, en relació amb una escriptura de reducció de capital d'una societat de responsabilitat limitada.

Date: 
Friday, 2 December, 2022

La inscripció parcial d'un document té com a pressupost que el pacte o estipulació rebutjades no afectin a l'essencialitat del negoci. En el cas d'aquest expedient, s'ha sol·licitat expressament la inscripció parcial i amb ella no s'afecta a l'essencialitat d'algunes de les adjudicacions indivises. En conseqüència, procedeix la inscripció parcial del títol pel que fa als hereus degudament determinats i acreditat el seu títol successori.

Resolució de 25 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Toledo núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una acta de protocol·lització de quadern particional.

Date: 
Wednesday, 23 November, 2022

Pages