Resoluciones

El fet que un dels hereus accepti l'herència no significa que hagi prestat el seu consentiment per a la partició de la mateixa». En definitiva, com bé assenyala la registradora, una cosa és que l'herència hagi de tenir-se per acceptada en virtut del procediment de l'article 1005 del Codi Civil, i una altra molt diferent que per a la partició no hagi de comptar-se amb els hereus forçosos el consentiment s'omet en l'escriptura qualificada.

Resolució de 9 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Càceres núm. 1, per la qual se suspèn una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

El procediment registral de l'article 199 com el notarial de l'article 201.1 són procediments «especialment qualificats» a aquests efectes, ja que «inclouen entre els seus tràmits una sèrie de garanties de tutela efectiva dels interessos de tercers afectats i tot això amb caràcter previ a l'eventual pràctica de la inscripció registral que si escau procedeixi

Resolució de 10 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Alacant núm. 4, per la qual es denega l'inici del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

No cabe cancelar la condición resolutoria pactada ante el pretendido incumplimiento del titular de aquélla, si no se prueba judicialmente tal incumplimiento, a menos que consienta el titular registral de la condición resolutoria en su cancelación.

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Almonte, por la que se suspende la solicitud de cancelación por instancia privada de una condición resolutoria inscrita.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

Mentrestant la inscripció de la prohibició de disposar imposada per donant o pel testador en el seu testament desplega tots els seus efectes jurídic reals i queda sota la salvaguarda dels tribunals (articles 1 i 26 de la Llei Hipotecària).

Resolució de 8 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Albaida, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de dació en pagament de deute.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

Sigui quina sigui la data del seu atorgament, en què es formalitzi una divisió o agrupació de finca, incloent les subespècies registrals de la segregació i l'agregació, i que es presenti a inscripció a partir de l'1 de novembre de 2015, haurà de complir amb l'exigència legal d'aportació preceptiva, per a la seva qualificació i inscripció, de la representació georeferenciada amb coordenades dels vèrtexs de les finques a què afecti.

Resolució de 9 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Santa Lucía de Tirajana, per la qual se suspèn la inscripció d'una segregació formalitzada en escriptura de constitució de Junta de Compensació i protocol·lització del projecte de compensació.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

El registrador, en qualificar un document, no està vinculat per una qualificació prèvia, sigui pròpia o d'un altre registrador, d'un document similar.

Resolució de 8 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Corralejo, per la qual se suspèn la immatriculació d'una finca per dubtes en la identitat de la finca per estar inclosa en una altra major ja inscrita.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

«No conté la fonamentació necessària relativa als dubtes d'identitat», i perquè «la registradora en l'informe en defensa de la nota, no en la nota de qualificació, relata les circumstàncies que, al seu judici, porten a la convicció sobre els dubtes en la identitat de la finca»

Resolució de 5 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Vilafranca del Penedès, per la qual després de la tramitació del procediment de l'article 199 de la Llei Hipotecària, amb oposició del titular d'una finca confrontant, se suspèn la inscripció de la georeferenciació sol·licitada per a una finca resultant d'agrupació.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

No cap parlar de dos moments o fases, com pretén el recurrent, ja que només es té en compte reglamentàriament la pràctica simultània de dos seients: la pròpia anotació i la nota marginal, servint a més la certificació registral perquè per part de l'administració es comprovi si s'han realitzat per part seva les notificacions procedents.

Resolució de 8 de juny de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Novelda, per la qual se suspèn una anotació preventiva d'embargament.

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022

Pàgines