Resoluciones

Es discuteix en aquest expedient si és inscriptible o no l'adjudicació resultant d'un procediment d'execució hipotecària seguit contra l'herència jacent de la titular registral i hipotecant.

Resolució de 13 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Bilbao núm. 10, per la qual se suspèn la inscripció d'un decret d'adjudicació en una execució hipotecària seguida contra l'herència jacent de la titular registral.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Ha de decidir-se en el present expedienti si és o no inscriptible un testimoniatge d'un decret expedit el dia 18 d'abril de 2023 pel lletrat de l'Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Porriño en procediment de divorci pel qual es va declarar dissolt el matrimoni contret el dia 28 de febrer de 1997 per donya K. A. C. G. i don M. R. V. C. i es va aprovar el conveni regulador dels efectes d'aquest divorci.

Resolució de 13 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Tui a inscriure l'adjudicació de bé immoble mitjançant conveni regulador dels efectes d'un divorci.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de partició d'herència realitzada per comptador-partidor datiu en la qual concorren per ordre cronològic els fets i circumstàncies.

Resolució de 12 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat interina de Castro del Riu, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de partició d'herència feta per comptador-partidor datiu.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible el testimoniatge d'una sentència de divorci en la qual s'aprova un conveni regulador i les cisrcunstancias que concorren.

Resolució de 12 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Pozuelo de Alarcón núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una sentència de divorci amb aprovació de conveni

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Mitjançant l'escriptura la qualificació de la qual és objecte del present recurs, atorgada el dia 29 de setembre de 2023, es formalitza la dissolució de comunitat existent entre tres germans sobre set finques, amb la particularitat que una de tals persones intervé en el seu propi nom i dret i, a més, com a tutora d'un altre copropietari.

Resolució de 20 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Olivenza a inscriure una escriptura de dissolució de comunitat.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Pàgines