Resoluciones

La protecció dels drets de titulars inscrits imposa que el registrador rebutgi la inscripció del manament cancel·latori que, sense prejutjar la seva validesa en l'àmbit processal, no pot desplegar la seva eficàcia davant tercers inscrits que milloren el seu rang quant deixen d'estar subjectes a la limitació que per a ells implicava l'anotació ara inexistent.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Belmonte, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta d'adjudicació i manament de cancel·lació derivats d'un procés d'execució de títols judicials.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

La DGRN recomana que els registradors no incloguin en les notes simples ni en la certificacions registrals «advertències» sobre la possibilitat de doble immatriculació. El que ha de fer és actuar d'ofici com li ordena l'article 209 (notificar tal extrem als titulars registrals i deixar constància d'això mitjançant nota marginal en cada finca).

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Vicenç dels Horts núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació pretesa d'una nota d'inici d'expedient de doble immatriculació, per no constar iniciat tal expedient ni practicada tal nota.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Es tracta de decidir en aquest expedient si escau consignar el preu d'una transmissió en una certificació. En el cas, el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 1 a certificar el preu de venda recollit en un seient d'inscripció.

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Resolució de 28 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la decisió del registrador de la propietat de Bilbao núm. 11 de prorrogar una anotació preventiva de demanda i prohibició de disposar.

Es pretén en aquest recurs deixar sense efecte la pròrroga d'una anotació de demanda i prohibició de disposar ja practicada en els llibres del Registre per considerar la part recurrent que l'anotació ja estava caducada quan es va presentar el manament en el Registre. Presa l'anotació el 26 de gener de 2018, la seva caducitat no es produiria fins al 24 d'abril de 2022 com es dedueix d'addicionar a la data de l'anotació els quatre anys (comptats de data a data) previstos en l'article 86 de la Llei Hipotecària i els 88 dies naturals durant els que el termini va estar suspès. En conseqüència, va ser correcta l'actuació del registrador en practicar la pròrroga, atès que el manament es va presentar mentre estava vigent l'anotació (el dia 21 d'abril de 2022).

Fecha: 
dimarts, 9 agost, 2022

Es presenta per mitjà d'un manament judicial una sentència que ha declarat la nul·litat d'una escriptura pública de compra que va generar una inscripció a favor del comprador. L'article 79.3r de la Llei hipotecària assenyala: «Es pot demanar i s'ha d'ordenar, si s'escau, la cancel·lació total de les inscripcions o les anotacions preventives: (…) Tercer. Quan es declari la nul·litat del títol en virtut del qual s'hagin fet».

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Parla núm. 1, per la qual se suspèn una inscripció d'un testimoniatge d'una sentència judicial.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

La sentència desestimatòria d'una acció reivindicatòria no és prou títol formal per motivar la inscripció a favor d'un legatari, ja que no resulta que en el procediment s'hagués –via reconvenció– demanat un pronunciament judicial en aquest sentit. I només es poden inscriure les executòries i manaments quant al contingut precís ordenat pel jutge en aquestes.

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Toro-Fuentesaúco, per la qual se suspèn la inscripció d'un llegat a virtut de dos testimonis de sentència.

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022

Pàgines