Resoluciones

La protecció dels drets de titulars inscrits imposa que el registrador rebutgi la inscripció del manament cancel·latori que, sense prejutjar la seva validesa en l'àmbit processal, no pot desplegar la seva eficàcia davant tercers inscrits que milloren el seu rang quant deixen d'estar subjectes a la limitació que per a ells implicava l'anotació ara inexistent.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Belmonte, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta d'adjudicació i manament de cancel·lació derivats d'un procés d'execució de títols judicials.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

La DGRN recomana que els registradors no incloguin en les notes simples ni en la certificacions registrals «advertències» sobre la possibilitat de doble immatriculació. El que ha de fer és actuar d'ofici com li ordena l'article 209 (notificar tal extrem als titulars registrals i deixar constància d'això mitjançant nota marginal en cada finca).

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Vicenç dels Horts núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació pretesa d'una nota d'inici d'expedient de doble immatriculació, per no constar iniciat tal expedient ni practicada tal nota.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Es tracta de decidir en aquest expedient si escau consignar el preu d'una transmissió en una certificació. En el cas, el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Sant Cugat del Vallès núm. 1 a certificar el preu de venda recollit en un seient d'inscripció.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Se presenta por medio de un mandamiento judicial una sentencia que ha declarado la nulidad de una escritura pública de compra que en su momento generó una inscripción a favor del comprador. El artículo 79.3.º de la Ley Hipotecaria señala: «Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de las inscripciones o anotaciones preventivas: (…) Tercero. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se hayan hecho».

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Parla n.º 1, por la que se suspende una inscripción de un testimonio de una sentencia judicial.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

La sentencia desestimatoria de una acción reivindicatoria no es título formal suficiente para motivar la inscripción en favor de un legatario, pues no resulta que en el procedimiento se hubiera –vía reconvención– pedido un pronunciamiento judicial en tal sentido. Y sólo se pueden inscribir las ejecutorias y mandamientos en cuanto al contenido preciso ordenado por el juez en las mismas.

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Toro-Fuentesaúco, por la que se suspende la inscripción de un legado en virtud de dos testimonios de sentencia.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022

Pages