Resoluciones

En constar inscrit el ple domini de la totalitat d'aquesta finca a nom de la causant i el seu marit, amb caràcter beneficiari per haver-hi-la comprat aquest casat amb aquella i adquirir-la per a la seva societat legal de beneficiaris, és necessària la prèvia liquidació de la dissolta societat conjugal de beneficiaris amb l'expressa intervenció del marit de la causant, o si escau, dels hereus del mateix.

Resolució de 10 d'agost de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 24, per la qual se suspèn la inscripció d'una adjudicació d'herència.

Date: 
Friday, 21 October, 2022

En el caso de la segunda transmisión el precio de venta refleja un dato sensible, como es la capacidad económica de los compradores, que no puede incluirse en ninguna de las excepciones a la normativa de protección de datos antes citadas. El anuncio de posibles acciones judiciales no es motivo suficiente para enervar el derecho a la protección de datos

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Sant Cugat del Vallès n.º 2 a certificar el precio de venta recogido en un asiento de inscripción.

Date: 
Wednesday, 10 August, 2022

Lo que recíprocamente justifica que el ejercicio de los derechos de tanteo y retractos legales se acomoden de forma rigurosa a los requisitos y presupuestos legales que los amparan y legitiman “de no concurrir tales presupuestos y requisitos la propiedad afectada se libera de la constricción que tales derechos de adquisición preferente representan (…)”»

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Miranda de Ebro a inscribir una escritura de extinción de comunidad.

Date: 
Wednesday, 10 August, 2022

Se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament. Es tracta d'una anotació prorrogada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, resultant l'expedició de certificació en el procediment per una nota de data 16 de setembre de 2008.

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Barcelona núm. 5, per la qual se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Se suspèn la inscripció d'una edificació declarada per antiguitat dins la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre perquè no s'aporta l'autorització administrativa exigida per la Llei de costes i el seu Reglament

Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una declaració d'obra ubicada en zona de servitud del domini públic marítim-terrestre.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022

Pages