Resoluciones

La inscripció parcial d'un document té com a pressupost que el pacte o estipulació rebutjades no afectin a l'essencialitat del negoci. En el cas d'aquest expedient, s'ha sol·licitat expressament la inscripció parcial i amb ella no s'afecta a l'essencialitat d'algunes de les adjudicacions indivises. En conseqüència, procedeix la inscripció parcial del títol pel que fa als hereus degudament determinats i acreditat el seu títol successori.

Resolució de 25 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Toledo núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una acta de protocol·lització de quadern particional.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022

Figura com a titular registral qui en el moment de la compravenda era esposa del comprador, per la qual cosa, tot i haver-se produït divorci, és una de les «interessades» el consentiment de les quals és necessari per al reconeixement de domini. D'altra banda, no s'ha acreditat que a la liquidació de la societat de guanys d'aquest matrimoni es produís una adjudicació dels drets fiduciaris objecte d'aquest expedient. Per tant, se'n fa necessari el consentiment.

Resolució de 19 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Madrid núm. 26, per la qual es denega la inscripció d'escriptura de reconeixement de domini i escriptures d'addició d'herències.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022

Pàgines