Resoluciones

Per bé que la nova norma redueix la majoria necessària en una comunitat en règim de propietat horitzontal per adoptar l'acord que limiti o condicioneu el lloguer turístic, no permet que aquesta excepció a la norma general de la unanimitat abast a uns altres acords relatius a uns altres usos dels habitatges o locals, com és el d'hostatgeria o habitatges turístics en règim diferent a l'específic derivat de la normativa sectorial turística, o residències d'estudiants, a què es refereix la norma estatutària debatuda.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Madrid núm. 25, per la qual se suspèn la inscripció de determinada clàusula dels estatuts d'una comunitat en règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
divendres, 2 desembre, 2022

Es planteja en aquest expedient la inscripció d'una acta aprovatori d'expedient de represa de tracte successiu però es dona que no s'identifica la superfície objecte de cancel·lació corresponent a cadascuna d'aquestes finques originàries i que la inscripció sol·licitada de cancel·lació té menys de trenta anys d'antiguitat i no consta declarat en l'acta el compliment de l'exigit per l'article 202, paràgraf tercer, de la Llei Hipotecària.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Conca, per la qual suspèn la inscripció d'una acta aprovatori d'expedient de represa de tracte successiu.

Fecha: 
divendres, 2 desembre, 2022

Un error en els títols inscrits, que per a la seva esmena per la sola voluntat dels interessats requereix la prèvia rectificació d'aquests títols, ha d'acudir-se a les normes del Reglament Notarial esmentats, que exigeixen el consentiment de tots els atorgants.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Múrcia núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de rectificació de títols anteriors.

Fecha: 
divendres, 2 desembre, 2022

Formalitzant-se una segregació de finques inferiors a la unitat mínima de cultiu i no havent obtingut pronunciament favorable de l'Administració Agrària no pot procedir-se a la inscripció com sosté la registradora, per la qual cosa només en aquest sentit es confirma la seva qualificació. Mas havent-se aportat nova documentació cap iniciar novament el procediment de l'article 80 del Reial decret 1093/1997.

Resolució de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Benissa, per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació i extinció de condomini.

Fecha: 
divendres, 2 desembre, 2022

La inscripció parcial d'un document té com a pressupost que el pacte o estipulació rebutjades no afectin a l'essencialitat del negoci. En el cas d'aquest expedient, s'ha sol·licitat expressament la inscripció parcial i amb ella no s'afecta a l'essencialitat d'algunes de les adjudicacions indivises. En conseqüència, procedeix la inscripció parcial del títol pel que fa als hereus degudament determinats i acreditat el seu títol successori.

Resolució de 25 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Toledo núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una acta de protocol·lització de quadern particional.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022

Pàgines