Legislación

Es planteja en aquest recurs si escau la inscripció d'una escriptura per la qual sobre una finca registral es constitueix un complex immobiliari privat del qual resulten sis finques independents destinades a construcció d'habitatges unifamiliars i piscina i una altra finca destinada a element comú.

Resolució de 20 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de complex immobiliari.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Colmenar Viejo núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'ampliació d'obra nova.

Es planteja en el present expedienti la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra per antiguitat en el terme de Miraflores de la Serra, en la qual per certificació tècnica s'acredita que les edificacions són anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 9/2001.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Mitjançant l'escriptura la qualificació de la qual ha motivat el present recurs es van elevar a públic decisions del soci únic d'una societat de responsabilitat limitada relatives al cessament de l'administrador únic i el nomenament d'una altra persona per a aquest càrrec.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles II de Palma a inscriure l'escriptura de cessament i nomenament d'administrador únic d'una societat.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa a inscriure una escriptura de venda d'una finca registral en la qual la societat venedora es troba en concurs de creditors, en fase de liquidació, i la venda es realitza conforme al pla de liquidació aprovat per un acte judicial del qual no consta la seva fermesa.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Badajoz núm. 3 a inscriure una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

El present recurs té com a objecte la negativa a practicar una anotació preventiva de demanda derivada d'un procediment ordinari en el qual una comunitat de propietaris sol·licitava que es condemnés a la demandada a abonar una determinada quantitat de diners. El registrador estima que l'objecte de la demanda no és susceptible d'anotació, de conformitat amb l'article 42.1.º de la Llei Hipotecària.

Resolució de 19 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Marbella núm. 1 a practicar una anotació preventiva de demanda.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

Pàgines